Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Yhteistyösopimus Hokki Kainuu Oy/Kajaanin kaupunki

KAJDno-2017-1402

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Hokki Kainuu Oy on esittänyt Kajaanin kaupungille yhteistyösopimusta  ajalle 1.8.2017–30.3.2018. Siinä sovittaisiin yhteistyöstä ja markkinoinnista sekä jäähallin käytöstä. Sopimusehdotuksen mukaisesti Hokille annettaisiin alennusta ympäristöteknisen lautakunnan vahvistaman hinnaston mukaisista käyttömaksuista ja vuokrista 19 400 euroa, jonka lisäksi Hokki Kainuu Oy:lle myönnettäisiin markkinointitukea 15 000 euroa. Tuki kokonaisuudessaan olisi 34 400 euroa.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Hokki Kainuu Oy:n esittämä yhteistyösopimus ja jäähallin käyttö eivät kuulu liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston päätettäviin asioihin. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto lähettää asian markkonointituen osalta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja jäähallin käyttömaksujen osalta ympäristöteknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta on toimivaltainen Hokki Kainuu Oy:n yhteistyösopimuksen jäähallin käyttömaksujen alennuksen osalta. Markkinointituen osalta asian päättää kaupunginhallitus.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta myöntää Hokki Kainuu Oy:lle jäähallin käyttömaksuista ja vuokrista 19 400 euron alennuksen ajalta 1.8.2017–30.3.2018. Kyseessä on ensimmäiselle toimintakaudelle myönnettävä kertaluonteinen alennus toiminnan käynnistymisen helpottamiseksi. Jatkossa Hokki Kainuu Oy:n käyttömaksuissa noudatetaan ympäristöteknisen lautakunnan vahvistamaa hinnastoa.

Päätös

Hyväksyi.

Panu Huotari jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 

 

Eriävä mielipide

  • .

     

Tiedoksi

Hokki Kainuu Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.