Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Vuoden 2017 tulosaluekohtaisen sitovuustason talonrakennushankkeiden rahoittaminen

KAJDno-2017-1571

Perustelut

Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa tulosaluekohtaiseen sitovuustasoon. Talousarviossa on esitetty tulosaluekohtaisella määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Tulosaluekohtaisen talonrakennusmäärärahan käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on kaupunginvaltuustoon nähden hankekohtainen.

Vuoden 2017 investointiosassa sitovuustasoltaan tulosaluekohtaiset (alle 1 milj. €) hankkeet toteutuvat pääosin suunnitelman mukaisesti. Budjetointivaiheen ohjeelliset kustannukset ovat tarkentuneet suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ja useissa hankkeissa varattu investointimääräraha tullaan alittamaan. Suurimmat määrärahojen alittamiset tapahtuvat Ratamon päiväkodin peruskorjauksen aloittamisessa, jonka vaiheistusta on muutettu ja korjaustyöt toteutetaan vuonna 2018. Lisäksi kaupungintalon lattiapintojen ja talotekniikan uusimisen, toimitilojen verstaan talotekniikan uusimisen ja Kainuun museon ikkunoiden uusimisen määrärahoja ei käytetä kokonaan. Hauholan koulun erillisen liikuntasalin ja Otanmäen koulun entisen lukion muutostyöt päiväkodiksi ohjeellisten määrärahojen käyttö ylittyy.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena on ollut vuoden 2017 talousarvion tulosaluekohtaisissa talonrakennushankkeissa 2.340.000 euron määräraha. Ympäristötekninen lautakunta on kokouksessaan 25.10.2017 esittänyt kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että tulosaluekohtaisen sitovuustason hankkeiden määrärahasta siirretään muille hankkeille 480.000 euroa, eli määrärahaa jää käytettäväksi 1.860.000 euroa.

Vuoden 2017 investointiosan tulosaluekohtaiset talonrakennushankkeet -määrärahasta esitetään ra­hoi­tet­ta­vak­si liitteen mukaiset hankkeet.

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302 ja rakennuttajapäällikkö Jari Pietarila p. 044 7147 595 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta osoittaa vuo­den 2017 tulosaluekohtaisesta talonrakennusmäärärahasta liitteen mukaiset hankemäärärahat 1.860.000 euroa sekä toteaa määrärahan kokonaan käytetyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.