Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Moottorikelkkareitit ja -urat kuntoon Kainuussa 2017–2020 -hanke (Sotkamon hallinnoimaan hankkeeseen osallistuminen)

KAJDno-2017-1575

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun alueelle ollaan valmistelemassa hanketta moottorikelkkareittien ja -urien parantamiseksi. Menossa on esiselvitysvaihe ja hankesuunnitelman valmistelu. Kainuun kuntien ja kaupunkien yhteistyönä tehdään Kainuusta haluttu alue moottorikelkkailijoille ja kesäretkeilyn harrastajille. Hankkeessa huomioidaan myös reittien kesäkäyttö maastopyöräilijöille, mönkijöille ja muulle retkeilylle. Villi ja luvaton kelkkailu vähenee, kun osa kelkkaurista virallistetaan reittitoimituksella monikäyttöisiksi ulkoilureiteiksi, jolloin maanomistusolosuhteet ja korvaukset maaomistajille on selvitetty. Kaikki Kainuun kunnat (+ Vaala) ja kaupungit ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, koska usean kunnan alueella merkittävä osa reiteistä on Metsähallituksen hallinnoimia. Reitit käydään läpi kunta- ja kaupunkikohtaisesti. Mahdollisimman paljon hyödynnetään jo olemassa olevia reittilinjauksia pyrkien kuitenkin välttämään vesistöjä. Hankkeessa huomioidaan reittien ja urien turvallisuus, helppokäyttöisyys (kartat paperisena ja sähköiset kännykässä toimivat) ja kunnossapito (mahdollisesti reittipooli).

Alustavasti päärahoitus investointihankkeessa on tarkoitus hoitaa maaseuturahaston (ELY) kautta, josta on jo alustavasti neuvoteltu. Hanketta hallinnoi Sotkamon kunta ja Kainuun Liiton rooli hankkeessa selvitetään esiselvityksen yhteydessä.

Kajaanin osalta kelkkaurat ovat varsin hyvässä kunnossa. Kajaanin kaupunki on sopinut yli sadan maanomistajan kanssa urien käytöstä ja antanut käyttöoikeuden ja ylläpitovelvollisuuden Kajaanin moottorikelkkayhdistykselle.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on toteuttaa ulkoilureitti Kajaani–Vuokatti–Sotkamo palvelemaan ympärivuotisesti alueen asukkaita ja matkailijoita Kajaanin Matkailun Masterplanin llinjausten mukaisesti.

Lopullisen investointihankkeen kuntakohtaiset maksuosuudet selviävät esiselvityksen jälkeen tehtävistä kustannuslaskelmista. Investointihankkeiden toteutus käsitellään talousarvioiden 2019 ja 2020 laadinnan yhteydessä.

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §