Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Hallinnanjakosopimuksen irtisanominen, Lönnrotinkatu 3-5

KAJDno-2017-1563

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki sekä Kainuun Osuuspankki ja Kiinteistö Oy Kajaanin Väinämöisenkatu 12 allekirjoittivat heinäkuun 14. päivänä 1976 sopimuksen, jossa sovittiin kiinteistöjen omistamille tonteille 1 ja 2 sijaitsevien rakennusten tonttikohtaisten autopaikkojen sekä niille ja niiltä suuntautuvan liikenteen järjestämisestä. Tonttikohtaisten autopaikkojen järjestämiseen on osoitettu katualueelta noin 490 m². Sopimukseen on mm. kirjattu, että kiinteistöt huolehtivat kustannuksellaan karttaliitteeseen merkityn 3,5 metrin levyisen jalankulkukaistan merkitsemisestä maalauksella ja liikennemerkein. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli jokin sopijaosapuolista haluaa purkaa sopimuksen, on siitä ilmoitettava kirjallisesti muille sopijapuolille vähintään 1 vuosi aikaisemmin.


Kevyen liikenteen väyläjärjestelyt Lönnrotinkatu 3–5 kohdalla poikkeavat tällä hetkellä tavanomaisista yleisesti käytössä olevista järjestelyistä. Kevyen liikenteen väylien välinen kulkuyhteys on osoitettu samalle väylälle tonttien ajoneuvoliikenteen kanssa. Tällä hetkellä kevyelle liikenteelle ei ole merkitty kulkuväylää erikseen ja lisäksi rakennettu kevytrakenteinen terassi kaventaa kulkuyhteyttä entisestään. Nykyisen järjestelyn mukaisesti linja-autoaseman suuntaan kulkeva polkupyöräliikenne joutuisi vaihtamaan Lönnrotinkadun toiselle puolelle, koska kiinteistöjen edustan liikenne on yksisuuntainen kaupungintalon suuntaan. Yleisenä tavoitteena on kehittää ja parantaa kevyen liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Yhtenä tärkeänä osana kehittämistyössä on kevyenliikenteen väylien jatkuvuus yhtenäisenä myös keskustan alueella. Kajaanin kaupungin pyörätieverkon kehittämissuunnitelmassa 2017 on yhtenä kehittämiskohteena kirjattu yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Lönnrotinkadulle.


Hallinnonjakosopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut jo yli 40 vuotta. Tuona aikana liikenteen tarpeet ovat muuttuneet ja keskustan alueen kevyen liikenteen tarpeet edellyttävät katualueen käyttöön ottoa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Hallinnanjakosopimuksen irtisanomisen jälkeen ympäristötekninen toimiala laatii Lönnrotinkatu 3–5 kohdalle katusuunnitelman, jossa esitetään katualueen käyttö kevyen liikenteen väyläksi tarvittavine erotuskaistoineen. Kohteen rakentaminen on tarkoitus esittää vuoden 2019 talousarvioon. Hankkeen tarkoitus on parantaa liikenneturvallisuutta ja jalankulun ja polkupyöräilyn sujuvuutta. Kiinteistöt järjestävät paikoituksensa omalle tontille. Suunnittelussa tehdään yhteistyötä kiinteistöjen kanssa.


Sopimuksen karttaliitteessä osoitetun alueen käytöstä neuvotellaan kiinteistöjen omistajien kanssa. Aluetta voitaisiin mahdollisesti käyttää olemassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti nykyisen sopimuksen päättymisen jälkeen, siihen saakka kunnes kevyen liikenteen väylän rakentaminen olisi ajankohtaista.


Lisätietoja asiasta antavat suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 ja suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen, p. 044 7100 360 tai  etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää kirjallisesti irtisanoa 14.7.1976 allekirjoitetun hallinnanjakosopimuksen. Irtisanomisaika on 1 vuosi. Sopimus katsotaan päättyneeksi vuoden kuluttua siitä, kun päätös on toimitettu asianosaisten tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Pasi Kilpeläinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  •  

     


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.