Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Alueen vuokraaminen GNSS-tukiaseman paikaksi Vierunkankaan alueelta Parkinniemessä

KAJDno-2017-1440

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Maanmittauslaitos (MML) on ollut yhteydessä Kajaanin kaupunkiin FinnRef-tukiasemaverkon laajentamiseen liittyen. MML:lla on tarkoitus rakentaa Kajaaniin uusi GNSS-tukiasema. Tukiasemalle on haettu paikkaa yhteistyössä MML:n kanssa karttatarkasteluin ja maastokäynnein. Tukiasema tarvitsee alustakseen vakaan kallion sekä yhteyden sähkö- ja dataverkkoon tietojen siirtämiseksi laskentakeskukseen. Parhaaksi sijoituspaikaksi on valikoitunut Vierunkankaan alue Pirunvaaran pohjoisosassa, missä antennin kolme metriä korkea masto voidaan kiinnittää suoraan kallioon ja laitetila sijoittaa Sokajärventien varteen.

Tukiasema liittyy valtakunnalliseen FinnRef-tukiasemaverkkoon, jolla ylläpidetään valtakunnallista koordinaattijärjestelmää. Verkoston tukiasemat toimivat aktiivisina kiintopisteina, joihin muut satelliittimittaukset voidaan sitoa. Tukiasemilta saatavalla mittaustiedolla voidaan parantaa satelliittimittausten reaaliaikaista tarkkuutta sekä parantaa mittaustiedon jälkikäsittelyn tarkkuutta. Tällä hetkellä kaupunki maksaa satelliittimittausten jälkilaskentadatasta Geotrim Oy:lle sopimuksen mukaan n. 1000 euroa vuodessa. Finnref-asemien jälkilaskentadataa voidaan käyttää vapaasti, jolloin edellä mainittu jälkilaskentadatasopimus voidaan irtisanoa tai jättää uusimatta.

Tukiaseman antenni tarvitsee vakaan alustan lisäksi esteettömän näkyvyyden taivaalle 10 astetta horisonttitason yläpuolella. Tämän takia antennin sijoituspaikan ympäriltä tulee poistaa kaikki puusto, joka peittää näkyvyyden taivaalle edellä mainitulla alueella. Näkyvyyttä haittaavan puuston määrittämiseksi kaupunki on tehnyt selvityksiä laserkeilausaineistoja hyödyntäen. Selvitysten perusteella vuokrasopimusluonnokseen antennin sijoittamispisteen ympärille on määritetty 30 metrin ja 50 metrin säteet. Sopimusluonnoksen perusteella vuokralaisella on oikeus poistaa kaikki puusto 30 metrin säteellä antennin ympäriltä ja ylispuusto 50 säteellä antennista. Lisäksi vuokra-ajan alussa kaupunki poistaa vuokralaisen kustannuksella näkyvyyttä haittaavat suuret puut, jotka sijaitsevat yli 50 metrin säteellä antennista.

Puuston poistamisessa on huomiotava, että Pirunvaaran alue kuului ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymään kaupungin metsäsuunnitelmaan. Metsäsuunnitelman lautakuntakäsittelyn yhteydessä osa alueista erotettiin suunnitelmasta ns. erillissuunnittelualuiksi. Kaupunginhallitus päätti käyttää lautakunnan päätökseen otto-oikeutta 23.5.2017 (§ 126) ja erotti myös Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet lautakunnan päätöksestä poiketen erillissuunnittelualueiksi. Erillissuunnittelualueille on tarkoitus tehdä erilliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa otetaan metsäsuunnitelmaa laajemmin huomioon alueiden ympäristö- ja virkistysarvot. Metsien hakkuista edellä mainituilla alueilla oli tarkoitus pidättäytyä ennen suunnitelmien valmistumista. Pirunvaaran ja Olliskanvaaran osalta suunnitelmat oli tarkoitus tehdä metsätaloutta opiskelevien AMK-insinööriopiskelijoiden opinnäytetöinä kesällä 2018. Alueen vuokraamisen edellytyksenä kuitenkin on, että antennimaston ympäriltä kaadetaan kaikki satelliittinäkyvyyttä haittaavat puut, joten vuokraaminen tarkoittaa poikkeamista kaupunginhallituksen päätöksestä vuokra-alueen osalta. Vuokra-alueen määrittelyssä on lähdetty siitä, että sen vaikutukset ympäröivään metsäluontoon jäävät mahdollisimman vähäisiksi, eikä merkittäviä vaikutuksia alueen luontoarvoihin tai virkistysarvoihin alueen vuokraamisen seurauksena tule. Alueella tehdyn selvityksen mukaan vuokra-alueella ei myöskään ole erityisen arvokkaita luontokohteita.

Vuokrasopimusluonnoksessa vuokra-alueeksi on määritelty maston ja laitetilan vaatima alue, jonka pinta-ala on n. 570 m². Lisäksi maston ympärille täytyy tehdä kiintopisteitä, joilta maston paikallaan pysymistä voidaan seurata. Vuokrataso alueesta on laskettu siten, että alueeseen kuuluu sekä varsinainen vuokra-alue että 30 metrin säteellä antennin paikasta oleva alue. Edellä mainitun alueen pinta-ala on yhteensä n. 3030 m² ja vuokra 275,00 euroa vuodessa, joka maksetaan koko vuokrakaudelta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut ehdot ovat oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Maanmittauslaitokselle 20 vuodeksi 1.1.2018 alkaen GNSS-tukiasemamaston paikaksi oheisen liitekartan mukaisen n. 570 m²:n suuruisen alueen Vierunkankaan alueelta Pirunvaaran pohjoisosasta 275,00 euron vuosivuokralla. Muut vuokraehdot ovat oheisen sopimusluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.

Panu Huotari jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  •  

     


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.