Ympäristötekninen lautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Vuoden 2019 kiinteät rakenteet ja laitteet -investointien rahoitus

KAJDno-2017-879

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2019 kunnallistekniikan rakennushankkeina esitetään rahoitettavaksi Kiinteät rakenteet ja laitteet -määrärahasta seuraavat hankkeet:

Suunnittelu ja tutkimus      50.000 €
Asfaltointi    350.000 €
Kangasmaasto    550.000 €
Varsitie, Puomitie    290.000 €
Lehtokuja, Kuusitie    350.000 €
Lehtikankaantie      40.000 €
Maahisentie    110.000 €
Lukkarinpolku      30.000 €
Kuurnantie      80.000 €
Tilhitie      50.000 €
Sotkamontie - Vienankatu    200.000 €
Matkakeskus    880.000 €
Vimpelin urheilukenttä    170.000 €
Kajaanihallin kenttä      30.000 €
Liikenneturvallisuuskohteet    110.000 €
Pienet katumuutokset      50.000 €
Pienet puistomuutokset      15.000 €
Hulevesijärjestelyt    150.000 €
Kevyen liikenteen järjestelyt    160.000 €
Liikennevalot      70.000 €
Katuvalaistuksen uusimista    300.000 €
Leikkipuistot      90.000 €
Muut kohteet      10.000 €
   
Yhteensä 4.135.000 €

 

Asfaltoinnit ovat kohdistuneet pääkatujen päällystekerrosten lisäämiseen. Liikenneturvallisuuskohteina on toteutettu mm. suojatiesaarekkeita ja kevyen liikenteen kehittämisenä Samoojantien ja Sissikadun kevyen liikenteen väylien päällystämistä. Kangasmaastoon on rakennuttu uutta katuverkkoa ja kunnallistekniikkaa uusia pientalotontteja varten. Vanhoja asuntokatuja on saneerattu yhteistyössä Kajaanin Veden kanssa. Kehittämishankkeina on toteutettu Matkakeskuksen rakentaminen rautatieaseman yhteyteen.

Talousarviossa 2019 on Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosan kokonaissummaksi osoitettu 4.315.000 euroa. Nyt rahoitettavien kohteiden yhteissumma on 4.135.000 euroa. Kun huomioidaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus 30.000 euroa sekä Matkakeskuksen pyöräpysäköinnin valtionavustus 25.000 €, saadaan rahoituksen nettoarvoksi 4.080.000 euroa.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta osoittaa rahoitettavaksi vuoden 2019 Kiinteät rakenteet ja laitteet -määrärahasta esittelytekstissä mainitut kohteet yhteissummaltaan 4.135.000 euroa, ja toteaa, että vuoden 2019 määrärahasta 4.315.000 euroa jää valtionavustukset huomioiden sitomatta 180.000 euroa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.