Ympäristötekninen lautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Liikuntapaikkojen maksut ja taksat 1.1.2020

KAJDno-2019-1312

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin talousarvion laadintaohjeen ja taloussuunnitelman 2019–2020 mukaisesti talousarvion valmistelussa on huomioitava mm. toimintatulojen pitäminen vuoden 2018 tasossa tai niiden kasvattaminen vuoden 2018 tasosta. Palvelumaksut tulisi hinnoitella kustannustason nousua vastaavaksi. Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta vahvistaa vuosittain liikuntapaikkojen käyttömaksut. Liikuntapaikkojen hintoihin tehtiin strategisia muutoksia vuodelle 2019. Muutoksilla valmistauduttiin jäähalli investointien valmistumiseen, Kaukaveden toiminnan kehittämiseen, sekä liikuntapaikkojen käyttömaksujen tasapuolistamiseen. Liikuntatulosyksikön toimintatuottojen toteutuma tammikuusta lokakuuhun ennustaa tuottojen maltillista kasvua.

Vuoden 2020 käyttömaksujen esityksessä hinnastoon esitetään pieniä muutoksia. Kajaanihallin tapahtumahinnastoa korotetaan, tapahtumista johtuvien kulujen kattamiseksi paremmin. Ruuhijärven kalastuslupien hintoja korotetaan kustannustasoa paremmin vastaavaksi. Ulkoliikunta-alueiden hinnastossa Kajaanihallin monitoimikentän tapahtumahintaa yhdenmukaistetaan vastaamaan yleisten katualueiden vuokratasoa. Ulkoilu- ja retkeilyalueiden hinnasto eriytetään liikuntapaikkojen hinnastosta omakseen, kustannuspaikka rakenteen mukaisesti. Lisäksi yksittäisiin maksuihin on tehty muutoksia, jotka selviävät liitteistä.

Lisätietoja antaa liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström 044 4214 378 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää liikuntapaikkojen ja virkistysalueiden käyttömaksut vuodelle 2020 liitteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta antaa luvan, että  tulosalueen päällikkö voi tekemällään viranhaltijapäätöksellä poiketa hinnastosta erilaisten kampanjoiden, liikuntatempausten, koululaisten lomien, äitienpäivän, isänpäivän yms. vuoksi.
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.