Ympäristötekninen lautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Heinimäen, Pirunvaaran ja Pirttivaaran alueiden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksyminen

KAJDno-2019-14

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin voimassa oleva metsäsuunnitelma hyväksyttiin ympäristöteknisessä lautakunnassa 1.3.2017 § 23. Metsäsuunnitelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä lautakunta päätti, että suunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta Heinimäen, Vimpelin, Pöllyvaaran ja Otanmäen Pirttimäessä eikä Rehjan saaressa ja Toukassa. Ruuhijärven osalta suunnitelmaa ei noudatetaa rantavyöhykkeellä. Edellä mainituille alueille päätettiin tehdä erilliset suunnitelmat alueiden metsätalous-, luonto- ja virkistysarvojen yhteensovittamiseksi. Asiaa käsiteltiin vielä uudelleen lautakunnassa 29.3.2017 § 31. Aiempaa päätöstä tarkennettiin siten, että lautakunta teki päätöksen asiassa tehtyjen aloitteiden osalta, eikä niitä viety kaupunginhallitukseen päätettäväksi.

Erillisten suunnitelmien tekemiseen päädyttiin metsäsuunnitelman nähtävillä ollessa esitettyjen muistutusten ja aloitteiden perusteella. Lautakunta päätti kuitenkin hylätä aloitteet Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueiden erottamisesta metsäsuunnitelmasta erillisiksi suunnittelualueiksi, vaikka aloitteissa oli sitä esitetty. Kaupunginhallitus käsitteli lautakunnan päätöstä kokouksessaan 16.5.2017 ja päätti käyttää otto-oikeuttaan. Hallitus muutti lautakunnan päätöstä kokouksessaan 23.5.2017 § 126 siten, että Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet erotettiin metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi.

Kaupunki on teettänyt kesällä 2018 metsätalouden insinööri (AMK) opiskelijalla selvitykset Pirttimäen, Heinimäen sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla. Töissä esitetään toimenpidesuositukset kuvioittain edellä mainituilla alueilla. Selvityksiin sisältyvien toimenpidesuositusten perusteella alueiden metsäluonnon erityispiirteet sekä virkistyskäyttö tulevat riittävällä tavalla huomioon otetuksi ja metsäsuunnitelmaan voidaan päivittää selvityksistä kuviokohtaiset toimenpidesuositukset. Kuviokohtaisten toimenpidesuositusten lisäksi alueiden luontoarvot sekä virkistyskäyttö otetaan huomioon metsänhoitotoimenpiteiden laajuutta suunniteltaessa sekä niiden ajallisessa hajauttamisessa. Näin reiteille aiheutuva kulkuhaitta, luonnolle ja eliöstölle aiheutuvat haitat sekä maisemalliset haitat voidaan toimenpiteiden yhteydessä minimoida.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaisten Heinimäen, Pirttimäen sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla tehtyjen selvitysten toimenpidesuositukset ja päivittää lautakunnassa 29.3.2017 hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa edellä mainittujen toimenpidesuositusten mukaisesti.

Päätös

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle, kunnes asukkaiden, käyttäjien ja yhdistysten kuuleminen on suoritettu.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi kaupungin metsäsuunnitelman 1.3.2017 § 23. Lautakunta päätti tuolloin, että suunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta nyt hyväksyttävänä olevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien alueilla Otanmäen Pirttimäessä ja Heinimäen alueella. Kaupunginhallitus käytti lautakunnan päätökseen otto-oikeutta 16.5.2017 ja muutti päätöstä siten, että Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet erotettiin metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi, jolloin lautakunnan päätös kumoutui tältä osin. Kaupunki on teetättänyt kesällä 2018 metsätalouden insinööri (AMK) opiskelijalla erilliset suunnitelmat Pirttimäen (Pirttikallion), Heinimäen sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilta. Kokouksessaan 23.1.2019 § 9 lautakunta päätti jättää suunnitelmien hyväksymisasian pöydälle, kunnes alueiden käyttäjien, asukkaiden ja yhdistysten kuuleminen on suoritettu.

Kuulemisen järjestämiseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 17.8.2019 alkaen Kajaanin kaupungin verkkosivuilla metsät -osiossa. Kirjalliset muistutukset on pyydetty jättämään asiassa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00 mennessä, josta on ollut ilmoitus myös Koti-Kajaanissa lauantaina 17.8.2019. Lisäksi kaupunki on pitänyt katselmuksen maastossa Pirunvaaran alueella 30.8.2019 klo 9:00 alkaen, jolloin paikalla ovat olleet kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, metsätalousinsinööri Alpo Härkönen ja Kainuun Sanomien toimittaja. Samana päivänä klo 13:00 alkaen on pidetty toinen katselmus Heinimäen alueella, jolloin paikalla on ollut kaupungingeodeetin ja metsätalousinsinöörin lisäksi tekninen johtaja Jussi Heikkinen. Kuntalaisia, alueen käyttäjiä, asukkaita tai yhdistysten edustajia ei ole paikalla ollut.

Ensimmäisellä kuulemiskierroksella määräaikaan mennessä muistutuksia suunnitelmiin esittivät Vihreiden valtuustoryhmä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry. Muistutuksissa tuli esille useita epäkohtia kuulutuksen nähtävillä olon suhteen, minkä lisäksi todettiin varsinaisten suunnitelmien olleen epäselvästi esillä ja hankalasti löydettävissä. Lisäksi muistutuksissa otettiin voimakkaasti kantaa Olliskanvaarassa nähtävilläolon aikana suoritettuihin harvennushakkuisiin ja todettiin tämän olevan menettelytapavirhe. Molemmissa muistutuksissa esitettiin kuulemisen uudelleen järjestämistä. Varsinaisten suunnitelmien osalta Vihreiden valtuustoryhmä esitti kunnostusojituksista luopumista Heinimäessä sekä siirtymistä kyseisillä kuvioilla jatkuvan kasvatuksen käyttöön. Pirunvaaran ja Olliskanvaaran osalta esitettiin molempien alueiden suojelemista kokonaisuudessaan.

Kaupunki on asettanut käyttö- ja hoitosuunnitelmat uudelleen nähtäville 19.10.2019 alkaen siten, että suunnitelmat ovat olleet nähtävillä kaupungin verkkosivujen etusivulla, ilmoitustaululla ja paperisena Kajaani Infossa. Muistutukset  pyydettiin jättämään 11.11.2019 klo 12.00 mennessä kaupungin kirjaamoon. Ilmoitus suunnitelmien asettamisesta uudelleen nähtäville on julkaistu Koti-Kajaanissa lauantaina 19.10.2019.

Uuden määräajan puitteissa yhteisen muistutuksen jättivät useat Otanmäen asukkaat yhdessä, kajaanilainen yksityishenkilö sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry. Vihreiden valtuustoryhmä esitti mielipiteensä suunnitelmista vasta määräajan jälkeen, eikä sitä siten ole otettu huomioon asiaa valmisteltaessa. Yksityishenkilön muistutus liittyy kokonaisuudessaan Olliskanvaarassa suoritettujen alaharvennusten osalta esitettyihin väitteisiin menettelytapavirheestä ja hakkuiden vaikutuksiin Olliskanvaaran alueen suojeluarvoihin. Kajaanin kaupungin alueella suorittamien alaharvennusten ei kuitenkaan voi katsoa heikentäneen merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisesti alueen luontoarvoja, koska luontoarvoiltaan merkittävimmät kohteet on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle. Kaupunki tulee selvittämään alueen suojeluarvot samalla, kun selvitetään mahdollisuus suojella metsätalouden ulkopuolelle rajatut kuviot Olliskanvaarassa Metso-suojeluohjelmalla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry on ottanut kantaa Olliskanvaarassa suoritettuihin harvennuksiin ja toteaa lisäksi, että suunnitelmien esillepanossa on edelleen ollut epäselvyyksiä. Muistutuksessa viitataan aiemmin metsäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä esillä olleeseen Pirunvaaran aluetta kuvanneeseen karkeaan toimenpidekarttaan, jonka kaupunginhallituksen otto-oikeudella tekemä päätös irrottaa Pirunvaara ja Olliskanvaara metsäsuunnitelmasta on käytännössä kumonnut. Kartta poistettiin kaupungin verkkosivuilta ennen toista nähtävilläolokierrosta kartan aiheuttamien väärinkäsitysten estämiseksi. Pirunvaaran osalta yhdistys toteaa suunnitelmien ja suunnitelmissa käytettyjen termien olevan epäselviä ja vaatii tarkennuksia suunnitelmiin erityisesti maisema- ja pienaukkohakkuukohteiden osalta. Avohakkuukuvioiden sijoittumista Pirunvaaran alueella kulkevan polun läheisyyteen kritisoidaan.

Yhdistys esittää, että Pirunvaaran ja Olliskanvaaran virkistyksen ja luonnonsuojelun kannalta keskeiset alueet jätetään metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle ja niiden suojelumahdollisuudet selvitetään uudelleen. Olliskanvaaran osalta yhdistyksen esitys kattaa lähes kaikki suunnitelman kuviot ja tarkoittaisi käytännössä taimikonhoitoa lukuunottamatta toimenpiteistä luopumista koko Olliskanvaaran alueella. Olliskanvaaran suojeluarvoja tullaan edellä mainitulla tavalla selvittämään Metso-suojeluohjelmaan hakemisen selvittämisen yhteydessä ja tällöin osa kuvioista voi rajautua metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Pirunvaaran osalta Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n esitys tarkoittaisi avohakkuista ja osaltaan pienaukkohakkuista luopumista sekä maisemahakkuiden rajoittamista. Muilta osin esitykset toimenpiteiden ulkopuolelle rajaamisesta koskevat Pirunvaarassa kitumaita tai muita kuvioita, joille ei ole suunniteltu toimenpiteitä. Heinimäen osalta yhdistys esittää Erkinpolun läheisyyteen sijoittuvista pienaukkohakkuista luopumista ja alueen itäosan kunnostusojituksista luopumista. Yhdistyksen esitykset voidaan ottaa huomioon riittävällä tavalla pienaukko- ja maisemahakkuita suunniteltaessa, eikä käyttö- ja hoitosuunnitelmien osalta kuvioittaista yksityiskohtaisempaan etukäteisuunnitteluun ole tarvetta. Maisemahakkuut suoritetaan pienimuotoisena metsurityönä ottaen huomioon alueella kulkevat reitit ja samalla tavalla pienaukkojen sijoittelu voidaan suunnitella maaston ja reittien mukaan siten, että virkistysarvojen väliaikainen aleneminen on mahdollisimman vähäistä.

Otanmäen asukkaat (muistutuksessa 87 allekirjoitusta) ovat esittäneet kuulemistilaisuuden järjestämistä suunnitelmia koskien. Asukkaiden jättämän muistutuksen mukaan alueelle tehty suunnitelma on epäselvä, eikä tieto suunnitelmien nähtävilläolosta ole tullut riittävän ajoissa asukkaiden ja alueen käyttäjien tietoon. Muistutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että nähtävillepanossa ei ole mainittu, tuleeko nähtävillä oleva työ korvaamaan metsäsuunnitelman. Lisäksi toimenpiteiden osalta todetaan, että tiedoissa on ristiriitoja ja toisaalta suuri osa ulkoilureiteistä jäisi avohakkuukuvioiden sisälle. Koska suunnitelmassa mukana olevat kartat ovat olleet toimenpiteiden osalta puutteelliset ja toimenpiteet sisältäneet osin ristiriitaista tietoa, on asukkaille voinut tulla virheellinen kuva suunniteltujen hakkuiden laajuudesta.

Voitaneen kuitenkin todeta, että varsinaisessa suunnitelmakartassa asukkaiden huoli avohakkuista ja muista merkittävistä metsänhoitotoimenpiteistä on jo otettu huomioon. Ulkoilureittien välittömään läheisyyteen ei ole suunniteltu asukkaiden esittämiä avohakkuita siinä laajuudessa kuin muistutuksessa ilmenee. Muutenkin toimenpide-ehdotukset alueella painottuvat pienaukkohakkuisiin, harvennuksiin ja maisemahakkuisiin, eikä suurimmalle osalle kuvioista ole esitetty toimenpiteitä. Hoitotoimenpiteitä tullaan koordinoimaan yhteistyössä viereisiä alueita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa. Metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle jätetyillä kuvioilla tulee olla kuitenkin mahdollisuus poistaa ulkoilijoiden turvallisuutta vaarantavat tai reittien käyttöä merkittävästi haittaavat puut.

Otanmäen alueen asukkaiden kuuleminen voidaan hoitaa varsinaisten maastotoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä ennen toimenpiteiden suorittamista.  Käyttö- ja hoitosuunnitelman erillinen nähtävillä ollut toimenpidekartta vastaa pääosin asukkaiden muistutuksen esityksiä poislukien kuvioiden 135 ja 121 suunnitellut avohakkuut, joiden rajausta voidaan maastosuunnittelun yhteydessä tarvittaessa tarkentaa. Muistutuksessa esitettyjä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ei kuitenkaan alueella sen aiemman metsähoitotavan takia voida kohtuudella soveltaa. 

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaisten Heinimäen,​ Pirttimäen ja Pirttikallion sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla tehtyjen selvitysten toimenpidesuositukset. Pirttimäen ja Pirttikallion osalta asukaskuuleminen tullaan järjestämään paikan päällä maastossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana toimenpidesuunnittelun yhteydessä ennen toimenpiteiden suorittamista. Heinimäessä luovutaan kunnostusojituksista ja Olliskanvaarassa selvitetään mahdollisuus metsäalueiden suojelemiseen Metso-ohjelmalla. Metsäsuunnitelmaa päivitetään oheisten liitekarttojen mukaisesti.

Päätös

Panu Huotari esitti Tanja Ålanderin kannattamana, että asia jätetään pöydälle, jotta kuuleminen voidaan hoitaa asianmukaisesti. Muistutuksen tehneisiin ja muihin asianosaisiin tulee olla suoraan yhteydessä. Muistutukset liitetään julkisiin asiakirjoihin.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Tiedoksi

Muistutuksen jättäneet

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §