Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Ympäristöteknisen toimialan osavuosiraportti 30.6.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa. Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä sekä erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2021 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Riskienhallinnan osalta raportoidaan seurantakaudelle aikana toteutuneet, tavoitteisiin ja toimintaan olennaisesti vaikuttaneet riskit, sekä näiden osalta tehdyt riskienhallintatoimenpiteet. Sisäisen valvonnan osalta raportoidaan seurantakaudelle suunnitellut valvontatoimenpiteet ja valvonnan painopistealueet, sekä seurantakauden aikana tehdyt havainnot ja johtopäätökset.

Ympäristöteknisen toimialan osavuosiraportti 30.6.2021 on liitteenä ja se esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee osavuosiraportin 30.6.2021 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §