Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Uusien lautakunnan edustajien nimeäminen Paikkatieto-ohjelma 2021-2030 ohjausryhmään

KAJDno-2020-1340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen toimiala on käynnistänyt Paikkatieto-ohjelman 2021-2030 valmistelun. Paikkatieto-ohjelmalla tuetaan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, pyritään tarjoamaan parempia lähtötietoja kaupunkikonsernin päätöksenteon tueksi, parantamaan kuntalaisten palveluita ja niiden saatavuutta, sekä mahdollistamaan uusien innovaatioiden syntyminen. Paikkatiedolla tuetaan alueellista kestävää kehitystä ja kasvua tarjoamalla uusia sisältöjä ja välineitä kaupunkikonsernin kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen. Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelma 2021–2030 on yksi Kajaanin kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista, joka koskee koko kaupunkikonsernia.

Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelmaa 2021–2030 ideoidaan kahdessa työpajapäivässä, jotka ovat 3.11.2020 ja 18.11.2020 molempina päivinä klo 12.00 – 15.30 kaupungintalolla valtuustosalissa. Työpajapäivien jälkeen ohjelman jatkotyöstämistä varten valitaan osallistujista tiiviimpi noin 10 henkilön projektiryhmä, joka työstää paikkatieto-ohjelman lopulliseen muotoonsa maaliskuuhun 2021 mennessä. Projektiryhmää koordinoi ohjausryhmä, jonka jäseneksi esitetään seuraavia viranhaltijoita, eri yksiköiden edustajia ja luottamusmiehiä.

 • tekninen johtaja Jussi Heikkinen
 • kaupungininsinööri Matti Nousiainen
 • Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen
 • Kaupungingeodeetti Jari Säkkinen
 • Hankintalakimies Henna Väätäinen
 • Asianhallintapäällikkö Tarja Nahkiaisoja
 • Ammattikorkeakoulun edustaja
 • Kaksi ympäristöteknisen lautakunnan edustajaa

Ympäristötekninen lautakunta voi nimetä edustajansa ohjausryhmään ja vahvistaa samalla ohjausryhmän muun kokoonpanon.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta valitsee edustajansa Paikkatieto-ohjelman 2021-2030 ohjausryhmään, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon esittelytekstin mukaisesti ja vie esityksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta nimeää jäsenet Panu Huotari ja Päivi Huusko "Paikkatieto-ohjelman 2021-2030" ohjausryhmään ympäristöteknisen lautakunnan edustajaksi.

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

 • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisellä toimialalla on käynnissä Paikkatieto-ohjelman 2021-2030 valmistelu. Paikkatieto-ohjelmalla tuetaan kaupungin strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, pyritään tarjoamaan parempia lähtötietoja kaupunkikonsernin päätöksenteon tueksi, parantamaan kuntalaisten palveluita ja niiden saavutettavuutta, sekä mahdollistamaan uusien innovaatioiden syntyminen. Paikkatiedolla tuetaan alueellista kestävää kehitystä ja kasvua tarjoamalla uusia sisältöjä ja välineitä kaupunkikonsernin kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen. Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelma 2021–2030 on yksi Kajaanin kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista, joka koskee koko kaupunkikonsernia.

Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelmaa 2021–2030 ideoitiin kahdessa työpajapäivässä, jotka olivat 3.11.2020 ja 18.11.2020. Työpajapäivien jälkeen ohjelman jatkotyöstämistä varten valittiin tiiviimpi noin 10 henkilön projektiryhmä, joka työstää paikkatieto-ohjelman lopulliseen muotoonsa 31.10.2021 mennessä. Lautakunnan päätöksentekoon ohjelma valmistuu loppuvuoden aikana ja sen toimeenpano aloitetaan vuoden 2022 alusta.

Projektiryhmää koordinoi ohjausryhmä, jonka jäseneksi ympäristötekninen lautakunta vahvisti 28.10.2021 § 196 seuraavat henkilöt:

 • tekninen johtaja Jussi Heikkinen
 • kaupungininsinööri Matti Nousiainen
 • Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen
 • Kaupungingeodeetti Jari Säkkinen
 • Hankintalakimies Henna Väätäinen
 • Asianhallintapäällikkö Tarja Nahkiaisoja
 • Erikoissuunnittelija Jonna Kalermo-Poranen
 • Ympäristöteknisen lautakunnan edustajina Panu Huotari ja Päivi Huusko

Ohjausryhmä vastaa projektiryhmän esityksestä muun muassa ohjelman vision, päämäärien ja tavoitteiden vahvistamisesta. Lisäksi ohjausryhmä asettaa konkreettiset tavoitteet ohjelman toteuttamiseen kolmelle seuraavalle vuodelle. Lautakunnan jäsenet toimivat ohjausryhmässä linkkinä päättäjien ja viranhaltijavalmistelijoiden välillä. Ohjausryhmässä toimimiseen ei tarvita erityisosaamista, mutta ympäristöteknisen toimialan tehtäväkentän tunteminen voi olla eduksi.

Ympäristötekninen lautakunta voi nimetä uudet edustajansa ohjausryhmään ja vahvistaa samalla ohjausryhmän uuden kokoonpanon. 

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta valitsee edustajansa (2 henkilöä) Paikkatieto-ohjelman 2021-2030 ohjausryhmään, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja vie esityksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta valitsee edustajikseen Kaija Patrosen ja Tea Heikkisen Paikkatieto-ohjelman 2021-2030 ohjausryhmään.

Hyväksyi.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.