Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Teerisuontien yksityistien peruskorjausavustuksesta päättäminen

KAJDno-2021-820

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Teerisuon yksityistien tiekunta on hakenut kaupungilta avustusta tien peruskorjauksen kustannuksiin. Kaupunki on avustanut yksityisteiden suunnittelua, perusparantamista ja rakentamista, mikäli valtio myös on avustanut hanketta. Kaupunki on maksanut avustuksena 75 % valtion maksaman avustuksen yli menevältä osalta, jolloin kaupungin avustuksen osuudeksi on yleensä jäänyt 37,5 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kun valtion avustus on kattanut 50 % kustannuksista. Yksityisteiden perustamiseen avustuksia on maksettu kaupungin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Teerisuon yksityistien peruskorjaushankkeen arvioidut kustannukset ovat yhteensä 97500,00 euroa, josta avustuskelpoinen osuus on ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti 94520,00 euroa. Avustuspäätöksen voimassaoloaika on 5.3.2021 - 15.10.2022. Tiekunnan on toteutettava hanke edellä mainittuna aikana, jolloin aiheutuneet kustannukset oikeuttavat avustukseen. ELY-keskuksen myöntämää valtion avustusta maksetaan työn edistymisen mukaan.

Teerisuon yksityistien tiekunta hakee Kajaanin kaupungilta avustusta tien peruskorjauksen omavastuuosuuteen, joka on yhteensä 47260,00 euroa. Kajaanin kaupungin avustuksen osuudeksi tulisi aiemmin sovellettujen avustusperusteiden mukaisesti 75%*47260,00 euroa eli yhteensä 35 445,00 euroa, jos avustus maksetaan täysimääräisenä. 

Koska kaupungin maksama avustus maksetaan vasta toteutuneiden kustannusten perusteella ja esitettyjä tositteita vastaan, voidaan päätös tehdä ainoastaan ehdollisena, jolloin tiekunnan tulee järjestää rakentamisen aikainen rahoitus muutoin. Ehdollisella päätöksellä voidaan kuitenkin edesauttaa yksityistien tiekunnan rahoitusjärjestelyä, koska kaupungin avustuksen maksaminen vähentää pitkäaikaisen lainarahoituksen tarvetta. 

Tiekunta on aiemmin hakenut kaupungilta pankkilainan takausta, mutta kaupunginhallitus on 22.6.2021 § 145 evännyt takauksen myöntämisen kaupungin omistajapoliittisten linjausten vastaisena.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki maksaa Teerisuon yksityistien tiekunnalle peruskorjausavustuksena korkeintaan 35 445,00 euroa peruskorjausavustusta. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella ja esitettyjä tositteita vastaan. Avustusmääräraha varataan vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Teerisuon yksityistien tiekunta / Heikki Väisänen, Metsäkontio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.