Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Lausunto hallinto-oikeudelle Heinimäen, Pirunvaaran ja Pirttivaaran alueiden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen

KAJDno-2019-14

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin metsäsuunnitelman hyväksymistä käsiteltiin ensimmäisen kerran ympäristöteknisessä lautakunnassa 1.3.2017, jolloin lautakunta päätti hyväksyä suunnitelman osittain, erottaen kuitenkin Heinimäen ja Otanmäen Pirttivaaran erillisiksi suunnittelualueiksi, joilla metsäsuunnitelmaa ei sovelleta ennen alueille valmisteltavien hoito- ja käyttösuunnitelmien hyväksymistä ja päivitystä metsäsuunnitelmaan. Kaupunginhallitus käytti lautakunnan päätökseen otto-oikeutta 23.5.2017 ja päätti erottaa myös Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet erillissuunnittelualueiksi.

Ympäristötekninen lautakunta on käsitellyt Heinimäen, Pirunvaaran ja Pirttivaaran alueiden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymistä kokouksissaan 23.1.2019, 20.11.2019, 28.4.2021 ja 26.5.2021. Tammikuun kokouksessa vuonna 2019 lautakunta päätti jättää asian pöydälle, kunnes asukkaiden, käyttäjien ja yhdistysten kuuleminen on suoritettu.

Asian seuraavan käsittelyn yhteydessä marraskuun lopulla 2019 Panu Huotari esitti Tanja Ålanderin kannattamana, että asia jätetään pöydälle, jotta kuuleminen voidaan hoitaa asianmukaisesti. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hoito- ja käyttösuunnitelmien hyväksymispäätöksen lautakunta teki kokouksessaan 28.4.2021, jolloin lautakunta hyväksyi yksimielisesti Heinimäen, Pirunvaaran, Olliskanvaaran sekä Pirttimäen hoito- ja käyttösuunnitelmat vähäisin muutoksin ottaen huomioon asiassa kuulemisen aikana tehdyt muistutukset.

Päätökseen tekivät oikaisuvaatimuksen yksityishenkilö omissa nimissään sekä Luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry, Lohtaja-Huuhkajavaara-Pikku-Kettu kyläyhdistys ry sekä Vaara-kollektiivi ja Routa Company kaikki yhteisesti. Edellä mainitut yhdistykset olivat tehneet erilliset, mutta pitkälti saman sisältöiset muistutukset hoito- ja käyttösuunnitelmien ollessa nähtävillä ennen 28.4.2021 tehtyä hyväksymispäätöstä.

Oikaisuvaatimuksia käsiteltiin lautakunnassa pikaisella aikataululla 26.5.2021, jotta asia ehdittäisiin käsitellä ennen uuden lautakunnan aloittamista. Asia voitiin käsitellä lautakunnassa, koska oikaisuvaatimusaikana ei tullut muita oikaisuvaatimuksia eikä kaupunginhallituskaan päättänyt käyttää oikeuttaan ottaa asia oikaisuvaatimusajan sisällä ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Lautakunnassa oikaisuvaatimuksen käsittely eteni pykälän avaamisen jälkeen siten, että asian kohdalla valmistelijana toiminut kaupungingeodeetti pyysi lautakuntaa käsittelemään ensin kahta lautakunnan jäsentä Panu Huotaria ja Ritva Mikkosta koskevan esteellisyysasian. Lautakunta katsoi keskustelun päätteeksi, etteivät jäsenet ole esteellisiä käsittelemään oikaisuvaatimuksia.

Esittelyn jälkeen asian käsittelyssä jäsen Panu Huotari ja Ritva Mikkonen tekivät teknisen johtajan pohjaesityksestä poikkeavan esityksen hyväksyä asiassa esitetyt oikaisuvaatimukset pienin muutoksin. Kannatusta saaneena esityksestä äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 6-4.

Päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa haetaan lautakunnan 26.5.2021 tekemän päätöksen kumoamista kahden lautakunnan jäsenen eli jäsen Panu Huotarin ja jäsen Ritva Mikkosen esteellisyyteen vedoten. Lisäksi valituksessa pyydetään hallinto-oikeutta ottamaan kantaa henkilöiden esteellisyyteen asian aiemman käsittelyn aikana eli 28.4.2021 lautakunnan kokouksessa. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää ympäristötekniseltä lautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta. Lausunnon lisäksi hallinto-oikeudelle lähetetään päätöksen perusteina olevat asiakirjat sekä luettelo liiteasiakirjoista. Valittaja saa käyttöönsä aineiston myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä. Asianosaisilta jäseniltä Panu Huotarilta ja Ritva Mikkoselta on pyydetty selitys asiaan, jotta lautakunta voi ottaa huomioon lausuntoa antaessaan molempien aiemman lautakunnan jäsenten oman näkemyksen asiaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Lautakunnan kokouksessa 26.5.2021 kohdan § 60 aikana on keskusteltu kahden lautakunnan jäsenen esteellisyydestä ja lautakunta on katsonut, etteivät jäsenet ole esteellisiä päättämään asiasta. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävän päätöksen ei katsottu tuovan suoraa taloudellista hyötyä asianosaisille lautakunnan jäsenille, eikä heidän edustamilleen yhteisöille, minkä takia lautakunta on käyttänyt asiassa harkintaa ja päätynyt edellä mainittuun kantaan.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: ”Lautakunnan kokouksessa 26.5.2021 kohdan § 60 aikana on keskusteltu esteellisyydestä ja lautakunta käytti asiassa harkintaa ja katsoi, ettei esteellisiä ole päättämään asiasta. Lautakunta päättää lähettää kokouksen 26.5.2021 pöytäkirjan lausunnon liitteeksi.”

Jäsen Tea Heikkinen esitti jäsen Kari Kemppaisen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:

Teknisen johtajan ehdotus jatketaan asian käsittelyä JAA
Jäsen Tea Heikkisen ehdotus asian palauttamiseksi valmisteluun EI

Jaa
Saara Karjalainen
Sanna Pakkala-Juntunen
Veijo Moilanen
Kaija Patronen
Katariina Mikkonen

Ei
Kari Kemppainen
Tea Heikkinen
Anssi Manninen
Jukka Poutiainen

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen ja päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 5-4.

Jäsen Tea Heikkinen esitti jäsenten Anssi Mannisen ja Kari Kemppaisen kannattamana, että Ympäristötekninen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

”Ympäristöteknisen lautakunnan jäsen Panu Huotari on jäsenenä oikaisuvaatimuksen tehneessä Vaara-kollektiivi ry:ssä. Huotarin puoliso on hallituksen jäsen toisessa oikaisuvaatimuksen tehneessä Luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:ssä. Ritva Mikkonen on hallituksen jäsen oikaisuvaatimuksen tehneessä Lohtaja-Huuhkajavaara-Pikku-Kettu kyläyhdistys ry:ssä. Ympäristötekninen lautakunta katsoo, että Panu Huotari ja Ritva Mikkonen olivat hallintolain 28.1 § 5 kohdan mukaan asianosaisina esteellisiä käsittelemään lautakunnan 26.5. pidetyn kokouksen pykälän 60 mukaisia asioita.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus JAA
Tea Heikkisen lausuntoesitys EI

Jaa
Saara Karjalainen
Sanna Pakkala-Juntunen
Veijo Moilanen
Kaija Patronen

Ei
Anssi Manninen
Tea Heikkinen
Kari Kemppainen
Jukka Poutiainen

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen äänestyksen jälkeen äänin 4-4. Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Hyväksyi.

Jäsen Tea Heikkinen jätti eriävän mielipiteen.

Puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana pykälän aikana toimi varapuheenjohtaja Kaija Patronen.

Esteellisyys

  • Pasi Kilpeläinen

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §