Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Lammaslaitumen vuokrasopimuksen jatkaminen Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistykselle

KAJDno-2021-787

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on vuokrannut ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä 15.6.2016 § 79 n. 0,5 ha:n alueen lammaslaitumeksi kaupungin Nakertajan kaupunginosassa omistamasta tilasta nro 205-410-18-4 AHJOLA Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:lle. Alueesta ei ole peritty erikseen vuokraa, vaan vuokranmaksuvelvoite on sovittu korvattavaksi sillä, että vuokralainen hoitaa aluetta kaupunkilaitumena. Alkuperäinen vuokra-aika on päättynyt 30.6.2021, mutta yhdistys ja kaupunki ovat sopineet alustavasti sopimuksen jatkamisesta keskeytyksettä alkuperäisen vuokrakauden jälkeen, koska vuokra-alueella tapahtuva lammaslaidunnus hoitaa alueen ympäristöä ja maisemaa, eikä sopimuksen jatkamiselle ole muutoinkaan mitään estettä.

Asiasta tulee kuitenkin sopia kirjallisesti. Koska kaupunkilaitumien vuokraamiseen ei ole olemassa kaupunginvaltuuston hyväksymää vuokrasopimuspohjaa, tulee kaupungin päätösvaltaisen viranomaisen tehdä asiassa päätös. 

Päätösvalta asiassa on kaupungin hallintosäännön 65 §:n mukaan ympäristöteknisellä lautakunnalla. Lautakunta voi myydä maa- ja vesialueita sekä rakennettuja kohteita 75 000 euron arvoon saakka. Lisäksi lautakunta voi päättää alueiden vuokraamisesta niissä tapauksissa, joissa vuokrauksen ehdot poikkeavat valtuuston hyväksymistä vuokrasopimuspohjista ja ehdoista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 0,5 ha:n alueen tilasta 205-410-18-4 AHJOLA kaupunkilaitumeksi Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:lle 1.7.2021-31.12.2025 väliseksi ajaksi ja muutoin oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.