Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Auralan vanhan navettarakennuksen myynti ja määräalan vuokraaminen tontista 205-7-7-1

KAJDno-2021-788

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Auralan rakennus on alun perin 1930-luvulla rakennettu betoni- ja puurunkoinen navettarakennus (pysyvä rakennustunnus: 1026276744), jota on sittemmin käytetty kunnallistekniikan työ- ja varastotiloina. Pihaan on tuotu peltinen varastokatos vuonna 2010. Navettarakennus on pääosin peruskuntoinen, lukuun ottamatta rakennuksen toiseen kerrokseen rakennettuja sosiaalitiloja, jotka on rakennettu jälkikäteen.

Rakennukset sijaitsevat Kajaanin kaupungin omistamalla tontilla nro 205-7-7-1 (Sokajärventie 21), josta ostajalle vuokrataan kaupan yhteydessä n. 2 192 m² määräala. Navettarakennuksen kerrosala on n. 400 k-m² ja varastokatoksen ala n. 147 k-m2 . Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on kokonaan käytetty. Asemakaavassa tontti on osoitettu kaavamääräysmerkinnällä MP1 = Puutarha-alue. Jätevedet tulee hoitaa tonttikohtaisesti.

Rakennus on liitetty sähköverkkoon ja sen vuotuiset ylläpitokulut ovat olleet n. 15 000 euroa. Rakennukseen ei ole teetätetty erillistä kuntotutkimusta johtuen kiinteistön käyttötavasta. Auralan rakennukset ovat olleet kunnallistekniikan käytössä työ- ja varastotiloina kevääseen 2021 saakka, jolloin tilat ovat jääneet kokonaan tyhjiksi. Kaupungin palvelutuotannossa tiloille ei ole näköpiirissä tarvetta ja muuttaminen muuhun käyttöön vaatii investointeja. 

Kaupunki on myynyt kiinteistöä lehti-ilmoituksella, sekä Kajaanin kaupungin kotisivuilla julkaistulla myynti-ilmoituksella. Tarjouskierroksen tuloksena rakennuksesta saatiin kolme tarjousta. Suurin jätetty tarjous oli Eero Komulaisen jättämä kaksikymmentätuhatta seitsemänsataa (20 700,00) euroa.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä rakennuksen jäännösarvo on alaskirjattu ylimääräisenä poistona. Rakennuksella ei siten ole jäännösarvoa käyttöomaisuudessa ja myyntihinta on kaupungille kokonaan myyntivoittoa. Kaupassa myös rakennuksen liittymät siirtyvät ostajalle. Kohteessa on Loiste Energia Oy:n sähköliittymä, sekä vesijohto- ja viemäriliittymät Parkinniemi-Sokajärvi vesihuolto-osuuskuntaan.

Kaupan muut ehdot ovat oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaiset. Tarjouksen jättäjä on ilmoittanut asettavansa osan tiloista vuokrauskäyttöön, lisäksi kiinteistössä tullaan säilyttämään rakennustarvikkeita, sekä -koneita. Mikäli kaupunki päättää myydä rakennuksen ja vuokrata määräalan, allekirjoitetaan kauppakirja ja määräalan vuokrasopimus samanaikaisesti. Vuokraehdot ovat oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset. Vuokrasopimukseen on otettu erityisehtoja.

Päätösvalta asiassa on kaupungin hallintosäännön 65 §:n mukaan ympäristöteknisellä lautakunnalla. Lautakunta voi myydä maa- ja vesialueita sekä rakennettuja kohteita 75 000 euron arvoon saakka. Lisäksi lautakunta voi päättää alueiden vuokraamisesta niissä tapauksissa, joissa vuokrauksen ehdot poikkeavat valtuuston hyväksymistä vuokrasopimuspohjista ja ehdoista.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki myy tontilla 205-7-7-1 sijaitsevan rakennuksen Eero Komulaiselle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön nimiin kahdellakymmenellätuhannella seitsemälläsadalla (20 700,00) eurolla ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin sekä vuokraa samalla n. 2192 m² määräalan tontista 205-7-7-1 (Sokajärventie 21) kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi 812,91 euron vuosivuokralla ja muutoin oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana pykälän aikana toimi varapuheenjohtaja Kaija Patronen.

 

Esteellisyys

  • Pasi Kilpeläinen

Tiedoksi

Asianosainen, tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.