Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ympäristöteknisen toimialan tilinpäätös 2019

KAJDno-2020-73

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan talousarvion toteutumisen osalta keskeisimmät seikat:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen 4.11.2019, jossa varauduttiin rakennusten rakennemuutosohjelman mukaisiin purkukustannuksiin -1 100 000 eurolla.

Muutoksen jälkeen sitova toimintakate oli - 2 923 000 euroa. Käyttötalouden toimintakate oli vuoden 2019 osalta -1 666 000 euroa, mikä oli 1 257 000 euroa parempi kuin muutettu talousarvio.

Toimialan toimintatuotot toteutuivat noin 373 000 euroa parempana kuin talousarviossa, tähän vaikutti luovutusvoitot tonttien myynnistä, yhteensä 476 800 euroa. Ilman myyntivoittoja toimintatuotot olisivat jääneet n. 100 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Hyvä toimintakate muodostui pääasiassa säästyneistä energiakustannuksista ja tonttien luovutusvoitosta.

Tekninen hallinto -tulosalueen toimintakate toteutui 137 000 euroa paremmin kuin talousarvio.

Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistulosalueella tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin hyvin ja taloudelliset tavoitteet ylitettiin. Toimitakate toteutui noin 521 000 euroa budjetoitua paremmin. Tämä selittyy toimintatuottojen ylityksellä 432 000 euroa sekä toimintakulujen alituksella 106 000 euroa. Toimintatuotot sisältävät tonttien myyntivoittoja yhteensö 476 800 euroa. 

Kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueella tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin hyvin ja tulosalueen käyttötalous toteutui 28 000 euroa talousarviota heikommin. Toimintatuotot jäivät noin 254 000 euroa alle talousarvion. Vastaavasti toimintakulut jäivät noin 240 000 euroa budjetoitua pienemmäksi.

Tilakeskus tulosalueen tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin hyvin ja osin ylitettiin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui 627 000 euroa talousarviota paremmin. Energiakustannuksista syntyi merkittävin toimintakulujen alitus.

Tilakeskuksen toimintakatteeseen sisältyy uutta purkukuluvarausta 1 100 000 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä varauduttiin rakennusten purkuun yhteensä 400 000 eurolla, rakennusten purkuja on toteutettu vuonna 2019 yhteensä 180 000 euroa ja tämä summa on hyvitetty tilakeskuksella taseeseen kirjatusta varauksesta.

Liitteenä olevassa ympäristöteknisen toimialan tuloskortissa on selvitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, talousarviossa määriteltyjen riskien toteutuminen sekä toimialan henkilöstömäärä.

Investointiosan toteutumaa on esitetty tarkemmin oheisliitteessä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointiosan toteutuman ajalta 1.1. - 31.12.2019.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi investointiosan toteutuman ajalta 1.1. - 31.12.2019.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §