Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 LISÄPYKÄLÄ: Pyörteen tilan vuokraaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2020-196

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
  • Ari Heikkinen, Kiinteistöpäällikkö, ari.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä vuokrattiin joulukuussa 2010 maanvuokra- ja huoneenvuokrasopimuksella Pyörteen tilan n. 3,11 ha:n suuruinen maa-alue ja rakennukset Reuhhaus ay:lle. Vuokrauksen keskeisiä ehtoja olivat vuokra-aika 1.1.2011-31.12.2021, maanvuokra 100 € ja toimitilavuokra 600 € vuodessa, vuokralainen vastaa tilan käyttökuluista sekä alue ja toimitilat on pidettävä päätöksen mukaisessa käytössä ja kunnossa. Tilalla toimintaa harjoittanut yritys esitti määräaikaisten sopimusten purkamista ennenaikaisesti vuonna 2018 ja ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä purettiin Pyörteen tilan maan- ja liikehuoneiston vuokrasopimukset vuoden 2018 lopussa.    

Kaupungin ympäristötekninen toimiala tarjosi Pyörteen tilaa rakennuksineen vuokrattavaksi Koti-Kajaanissa 15.2.2020 julkaistulla ilmoituksella ja samanaikaisesti verkkosivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla julkaistulla laajemmat tiedot sisältävällä ilmoituksella. Rakennusten yhteyteen tarjottiin vuokrattavaksi n. 6 300 m²:n suuruinen piha-alue Pyörteen tilasta. Vuokra-aika on tarjouksen mukaisesti kolme (3) vuotta ja optiona kahden (2) vuoden jatko.

Pyörteen tilaa tarjottiin vuokrattavaksi ensisijaisesti matkailu- ja vapaa-ajan liiketoimintaan ja toissijaisesti yhdistystoimintaan. Vuokralaisen vastuulle kuului tarjouksen mukaan vuokra-alueen ja rakennusten vuotuisista ylläpitokustannuksista vastaaminen. Lisäksi alueen ja rakennusten hoidosta-, huollosta- ja kunnossapidosta, muista ehdoista sekä irtaimistosta sovitaan tarkemmin osapuolten kesken tehtävässä huoneenvuokrasopimuksessa.

Tarjouksen tekijöiltä pyydettiin esitettäväksi liiketoimintasuunnitelmaa ja/tai riittäviä selvityksiä harjoitetusta matkailu- ja/tai yhdistystoiminnasta. Valinnassa oli tarjouksen mukaan tarkoitus painottaa matkailu- ja vapaa-ajan liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä ja toissijaisesti oli tarkoitus ottaa huomioon yhdistysten jättämät tarjoukset. Lisäksi tarjouksen mukaan hyväksyttäisiin yhteistyökumppanin kanssa jätetyt tarjoukset. Tarjouksesta tuli käydä ilmi Pyörteen tilan rakennuksista piha-alueineen maksettava vuosivuokra sekä selvitykset tai idea Pyörteen tulevasta toiminnasta ja käytöstä.

Määräaikaan 9.3.2020 klo 12.00 mennessä Pyörteen tilan vuokraamisesta tuli yksi tarjous, jonka teki Suomen Musiikkiteollisuus Osakeyhtiö. Tarjouksessa esitettiin selvityksenä Pyörteen tulevasta toiminnasta, että tilalla tullaan harjoittamaan juhla- ja kokouspalvelua, luontoon ja luontomatkailuun liittyviä kursseja ja koulutuksia sekä villi- ja lähiruokaan liittyviä palveluita. Lisäksi kesäisin on tarkoitus järjestää pieniä koko perheen yleisötapahtumia, taidenäyttelyitä ja liikuntavälineiden vuokrausta. Tarjouksen jättäneen yrityksen omistajilla on ollut tarjouksen mukaan aiemmin Vuokatin kokouspalvelu-, ohjelmapalvelu-, torikahvila- ja cateringtoimintaa. Tarjouksen mukaan Pyörteen tilasta maksetaan 2 400 euron vuosivuokraa. Jätetty tarjous vastaa pitkälti tarjouspyyntöä, joten sen suhteen se on hyväksyttävissä. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan osapuolet suorittavat kohteessa aloituskatselmuksen ja tämän jälkeen vuosittain keväisin katselmuksen, jossa todetaan onko vuokra-alue ja rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa sekä noudatetaanko toiminnassa vuokrauksesta tehtyä päätöstä ja vuokrasopimusta.

Lisätietoja asiasta antaa Markku Haverinen puh. 044 7100 302 tai Ari Heikkinen puh. 044 7100 282 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Pyörteen tilan Suomen Musiikkiteollisuus Osakeyhtiölle esittelytekstin ja oheisen liikehuoneiston vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin kolmeksi vuodeksi ja optiona kahden vuoden jatkomahdollisuuden, josta tekninen johtaja tekee erillisen päätöksen. Vuosivuokra Pyörteen tilan vuokrauksesta on tarjouksen mukaisesti 2 400 euroa ja vuokrasopimus voidaan sopia alkamaan päätöksen saatua lainvoiman tai sen jälkeen sopimuksen mukaan.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Suomen Musiikkiteollisuus Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.