Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kajaanin katuverkoston korjausvelka

KAJDno-2020-289

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi -liikelaitos tilasivat yhteistyössä katuverkon ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan laskennan Rapal Oy:ltä.  Kajaanin kaupungin korjausvelkalaskentahanke aloitettiin kesällä 2019. Hankkeen tavoitteena oli määrittää korjausvelan taso kaupungin katu- ja vesihuoltoverkolle, sekä hyödyntää Rapal Oy:n Kove-laskimen uusia ominaisuuksia korjauskustannusten arvioinnissa ja vesihuollon kuntotasomalleissa.

Korjausvelkaraportissa tarkastellaan katujen ja vesihuoltoverkon korjausvelan laskentaperiaatetta, laskennassa käytettyjä lähtötietoja ja tehtyjä oletuksia sekä laskelmien tuloksia. Lisäksi raportissa on kuvattu korjausvelan kehittymistä tulevan kymmenen vuoden aikana, mikäli toimenpiteitä ei tehdä. Lopuksi raportissa kerrotaan lyhyesti Kove-ohjelman laskemista alustavista korjauskustannuksista sekä vertaillaan korjausvelkatasoa muihin samankaltaisiin kaupunkeihin.

Korjausvelka lasketaan omaisuuserän teknisen nykyarvon avulla, jota verrataan omaisuuserälle määritettyyn uudishintaan. On huomioitavaa, että korjausvelka kertoo omaisuuden kunnon tilasta, eikä korjaustoimenpiteiden kustannuksista. Arvioitaessa lopullisia kustannuksia korjausvelan poistamiseksi määritetään korjausvastuu, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin korjausvelka. Kohteen tekninen nykyarvo määritetään kuntotason avulla. Optimikuntotasoina käytettiin seuraavia tasoja: 90 % (pääkadut), 75 % (kokoojakadut), 65 % (tonttikadut) ja 65 % (kevyen liikenteen väylät). Putkilla optimikuntotasoina käytettiin 75 prosenttia. Katujen kuntotason määrittämisen laskentamallit on kehitetty yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ja ne on päivitetty 2016.

Laskettua katupinta-alaa oli yhteensä n. 189 ha ja hulevesiverkostoa n. 152 km. Yhteensä korjausvelkaa on hulevesiverkosto mukaan lukien n. 51,7 miljoonaa euroa n. 209 miljoonan euron uudishintasummasta, mikä vastaa n. 24 %:n korjausvelkaosuutta. Tämä on melko tavanomainen suhdeluku, ja verrokkikaupunkeihin tyypillistä keskitasoa.

Kajaanin korjausvelan tunnusluvut

Kadut

Korjausvelka /

määrä (m2 ja m)

Korjausvelka / uudishinta

Laskentojen KA

 

 

Pääkatu

47,3 €

37 %

22 %

 

 

Kokoojakatu

33,9 €

32 %

19 %

 

 

Tonttikatu

20,0 €

26 %

16 %

 

 

Kevyen liikenteen väylä

3,5 €

7 %

15 %

 

 

Hulevesi (m)

61,3 €

18 %

27 %

 

 

KA

33,2 €

24 %

 

 

 

 

Katu- ja hulevesiverkoston korjausvelka kasvaa noin 3 milj. euroa vuodessa. Käytännössä korjausvelan kasvua hidastetaan tai vähennetään oikeilla korjaustoimenpiteen laajuudella ja niiden oikealla ajoituksella.

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen p. 044 7100 176 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §