Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Aluekeräyspisteen alueen vuokraaminen Ekokympille Vuolijoen kirkonkylällä ja Nakertajassa

KAJDno-2020-194

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän (Y-tunnus 1744356-1) eli Ekokympin kanssa Vuolijoen keskustassa sijaitsevan jätteen aluekeräyspisteen siirtämisestä. Keräyspiste on siirrettävä, koska kaupunki myy aluekeräyspisteen sijaintitontin yksityiselle. Ekokymppi on esittänyt uudeksi sijaintipaikaksi Vuolijoen entisen jätevedenpuhdistamon viereistä aluetta.

Ekokymppi on esittänyt myös Nakertajassa kylätalo Vanahiksen pihalla sijaitsevan aluekeräyspisteen siirtämistä ja uuden alueen vuokraamista pisteelle Nakertajan urheilukentän pysäköintipaikkojen vierestä. Kajaanin kaupunki on todennut paikan sopivaksi, eikä vuokrasopimuksen solmimiselle ole siten mitään estettä. 

Molempien alueiden vuokraamisesta on valmisteltu oheiset vuokrasopimusluonnokset, jotka vastaavat aiemmin vastaavanlaisten keräyspisteiden osalta tehtyjä sopimuksia.

Alueista ei peritä Ekokympiltä vuokraa. Aluekeräyspisteiden siirtämisen kustannuksista vastaa Ekokymppi. Siirrot suoritetaan ensi kesän aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Vuolijoella n. 114 m² suuruisen alueen Ekokympille aluekeräyspisteen paikaksi kiinteistöltä LOKA II nro 205-416-1-133 yhteensä 20 vuoden ajaksi vastikkeetta ja muuten oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi kaupunki vuokraa Nakertajassa n. 100 m² suuruisen alueen Ekokympille aluekeräyspisteen paikaksi kiinteistöltä URHEILUKENTTÄ nro 205-410-69-2 yhteensä 20 vuoden ajaksi vastikkeetta ja muutoin oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösesitys:

 

”Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Vuolijoella n. 114 m² suuruisen alueen Ekokympille aluekeräyspisteen paikaksi kiinteistöltä LOKA II nro 205-416-1-133 yhteensä 20 vuoden ajaksi vastikkeetta ja muuten oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Muilta osin asia palautetaan valmisteluun.”

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Ekokymppi / Jukka Oikarinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.