Ympäristötekninen lautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Metsäkoneiden testialueen vuokraaminen

KAJDno-2020-193

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Ponsse Oyj:n (y-tunnus: 0934209-0) kanssa n. 23,40 ha suuruisen metsäkoneiden testialueen vuokraamisesta Kajaanin kaupungin omistamien tilojen 205-410-9-319 HILSKA II, 205-410-9-213 KARTASALO ja 205-410-9-152 NIEMELÄ alueelta. Yhtiö kehittää Kajaanissa muun muassa ohjelmistoja metsäkoneisiin ja tarvitsee koneiden ohjausjärjestelmien ohjelmistomuutosten testaamiseen alueen toimipaikkansa läheisyydestä. Alue vuokrataan yhtiölle sellaisin ehdoin, että yhtiö voi suorittaa alueella normaaleja metsien harvennukseen liittyviä toimenpiteitä, jotka vastaavat alueille kaupungin hyväksytyssä metsäsuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.

Vuokralainen on velvollinen toimittamaan kaadetut puut kaupungin osoittamaan paikkaan, josta kaupunki myy puut voimassa olevien puunmyyntisopimusten mukaisesti. Yhtiö maksaa alueen vuokran kaupungille tuottamallaan hankintatyöllä, jonka suorittaa yhtiön palveluksessa oleva ammattitaitoinen metsäkoneenkuljettaja osana metsäkoneen testausohjelmaa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2023.

Kaupunki seuraa alueella suoritettavien toimenpiteiden työnjälkeä vuokrasopimusaikana ja voi tällöin edellyttää vuokralaista toimimaan alueella siten, että toiminta alueella täyttää Kajaanin kaupungin vaatimukset ja metsänhoitoa koskevien lakien, asetusten ja määräysten kirjaimen. Alueen vuokraaminen edesauttaa Ponsse Oyj:n paikallisen yksikön toimintaa ja sillä voidaan siten katsoa olevan myös myönteisiä työllisyysvaikutuksia pidemmällä aikavälillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki vuokraa n. 23,40 ha suuruisen alueen Ponsse Oyj:lle metsäkoneiden testaukseen Kajaanin kaupungin omistamien tilojen 205-410-9-319 HILSKA II, 205-410-9-213 KARTASALO ja 205-410-9-152 NIEMELÄ alueelta esittelytekstissä mainituin perustein ja muutoin oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Ponsse Oyj

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.