Ympäristötekninen lautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Liikuntapaikkojen sarja- ja kausilippujen jatkoajan määrääminen koronaviruksen aiheuttaman häiriön vuoksi

KAJDno-2020-303

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikuntapaikat ovat olleet suljettuna 16.3–31.5.2020 aluehallintoviraston päätöksellä. Aluehallintoviraston ohjeen mukaisesti 1.6.2020 alkaen liikuntapaikat saa avata hallitusti. Kajaanin kaupungin liikuntapaikat avautuivat 1.6.2020 lukuunottamatta Kaukavettä, Kajaanihallia ja Jäähallia. 

Asiakkailta on tullut paljon kyselyjä liikuntapaikkojen maksujen palauttamisesta ja myönnetäänkö tuotteisiin jatkoaika. Kaukaveden remontti jatkuu vielä elokuun alkuun asti. Kajaanihalli ja jäähalli aukeavat normaalisti elokuun alussa. Asiakkaiden kausi ja sarjarannekkeiden käyttö on estynyt liikuntapaikkojen sulkemisen takia Kaukavedessä ja Kajaanihallilla kolmen kuukauden ajan normaaliin vuosirytmiin verraten, Otanmäen ja Vienankadun kuntosaleilla kahden kuukauden verran normaaliin vuosirytmiin verraten ja jäähalleilla yhden kuukauden verran normaaliin vuosirytmiin verraten. Esitetyn jatkoajan perusteena on liikuntapaikkojen sulkemisen aiheuttama poikkeama normaaleihin aukioloaikoihin tavanomaisten kesäaikaisten huoltotaukojen kesto huomioiden.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää myöntää jatkoaikaa liikuntapaikkojen sarja- ja kausilippuihin koronaviruksen aiheuttamasta häiriöstä johtuen seuraavasti:

- Vesiliikuntakeskus Kaukaveden sarja ja kausirannekkeisiin kolmen (3) kuukauden jatkoaika.
- Kajaanihallin kausirannekkeisiin kolmen (3) kuukauden jatkoaika.
- Otamäen kuntosalin kausirannekkeisiin kahden (2) kuukauden jatkoaika.
- Vienankadun kuntosalin kausilippuihin kahden (2) kuukauden jatkoaika.
- Jäähallien yleisöluistelukausikortteihin yhden (1) kuukauden jatkoaika.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Aleksi Nyström, Jari Rajala, Ulla Pikkarainen, Matti Nousiainen, Timo Meriläinen, Jarmo Eskelinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.