Ympäristötekninen lautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Alueen vuokraaminen koirien aktiviteettikentäksi Nakertajan urheilukentän alueelta

KAJDno-2020-876

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho ry:n (y-tunnus: 3030917-2) kanssa koirien aktiviteettikentän rakentamisesta ja vuokraamisesta seuran käyttöön Nakertajan entisen urheilukentän alueelta. Kaupunki on valmistellut oheisen vuokrasopimusluonnoksen, jonka kerho on alustavasti hyväksynyt.

Sopimuksen mukaan Kajaanin kaupunki rakentaa vuokra-alueen ympärille verkkorakenteisen aidan ja muut rakenteet kentällä olevien kaupungin hallinnoimien koirapuistojen tapaan. Seura maksaa alueesta vuosittaista vuokraa alueen rakentamiskustannusten mukaan. Kaupungin pyytämän tarjouksen mukaiset rakentamiskustannukset ovat n. 18.300 euroa (alv 0 %), jolloin kentän vuokraksi muodostuu 830,00 euroa vuodessa, jos vuokran määräksi lasketaan 4,5 prosenttia kentän rakentamiskustannuksista. Sopimus on kymmenen (10) vuoden mittainen, se alkaa 1.7.2020, päättyy 31.12.2029 ja siinä on vuoden irtisanomisaika maanvuokralain mukaisin irtisanomisperustein. Kentän ja aidan kunnossapitokustokustannuksista vastaa vuokrakauden aikana seura. Kenttä voidaan vuokrakauden jälkeen vuokrata uudelleen seuralle, mikäli se on noudattanut sopimuksen ehtoja, eikä muutakaan estettä vuokraamiselle tuolloin ole.

Alueen vuokraaminen parantaa seuran mahdollisuuksia erityisesti koirien esterataharrastuksen kehittämiseen sekä muuhun koulutus-, kilpailu-, näyttely-, koe- ja kurssitoimintaan. Seura voi luovuttaa alueen käyttöoikeuden lyhytaikaisesti myös muille seuroille, kunhan alueella harjoitettu toiminta ei merkittävästi poikkea alueen tavanomaisesta käytöstä. Toiminta on muutoin rajattu klo 7:00 - 22:00 väliseen aikaan, jolloin alueen käyttämisestä aiheutuvat haitat läheiselle asutukselle voidaan minimoida.

Alueen vuokraaminen tukee kaupunkistrategian toteuttamista, koska suuri osa yhdistyksen jäsenistä ja yleensä yhdistyksiin liittyneistä koiraharrastajista on usein naisia ja harrastustoimintamahdollisuuksien parantuminen voi lisätä kaupungin houkuttelevuutta heidän silmissään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää vuokrata n. 1950 m² suuruisen alueen 830,00 vuosivuokralla Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho ry:lle tilan 205-410-69-2 Urheilukenttä alueelta käytettäväksi koiraharrastukseen liittyvään toimintaan. Vuokra-aika alkaa 1.7.2020 ja päättyy 31.12.2029. Muut ehdot oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaan.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun Seurakoira- ja terrierikerho ry / Marjo Nygård

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.