Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ympäristöteknisen toimialan toimintasääntö

KAJDno-2021-522

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.5.2021 §36 Kajaanin kaupungin hallintosäännön, joka on voimassa 1.8.2021. Keskeisimmät muutokset ympäristöteknisen lautakunnan osalta ovat ympäristöteknisen toimialan toimintasäännöstä päättäminen sekä Kajaanin kaupungin omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen. Lisäksi henkilöstöorganisaation suhteen ympäristöteknisen toimialan osalta hallintosäännöstä on korvattu tulosalueiden yksityiskohtainen vastuu- ja tehtävälistaus tiiviimmällä kuvauksella vastuista ja tehtävistä. Tulosalueiden vastuista, tehtävistä ja keskinäisestä yhteistyöstä on tarkoituksenmukaista päättää yksityiskohtaisemmalla tasolla, joten hallintosäännöstä poistetut tulosalueiden yksityiskohtaisemmat vastuu- ja tehtävälistat siirretään ja ajanmukaistetaan ympäristöteknisen toimialan toimintasääntöön.

Ympäristötekninen lautakunta sekä ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto ovat siirtäneet toimivaltaansa viranhaltijoille erillisillä päätöksillä. Toimivallan siirtämisellä on tavoiteltu joustavuutta ja tehokkuuden lisääntymistä palvelutuotantoon ja tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Päätöksiä on syntynyt vuosien varrella useita ja ne on syytä koostaa yhteen asiakirjaan ympäristöteknisen toimialan toimintasääntöön. 

Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan ympäristötekninen lautakunta vastaa toimialansa toiminnan, talouden ja työyhteisöjen kehittämisestä, asettaa niihin liittyviä tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Tulevina vuosina ympäristöteknisen toimialan toimintasääntöä on tarkoitus kehittää ympäristöteknisen lautakunnan ohjaustyökaluksi ympäristötekniselle toimialalle edellä mainittujen asioiden suhteen.

Lisätietoja asiasta antaa Jussi Heikkinen, 040 678 3246, etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy ympäristöteknisen toimialan toimintasäännön 1.8.2021 alkaen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Jäsen Aila Tartia-Jalonen esitti jäsen Kari Kemppaisen kannattamana, että toimintasäännön sivulle 10  "Kunnallistekniikka ja -liikunta tulosalueen vastuut ja pääasialliset tehtävät" kohtaan 6. lisätään Kainuun Liikunta.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.