Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Oulujoen vesistön puitesopimus (OUMO)

KAJDno-2017-682

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on ollut mukana Oulujoen vesistön moninaiskäyttöhankkeessa vuosina 2014–2021. Hankkeen osapuolina ovat olleet Fortum Power and Heat Oy (Fortum),​ Oulun Energia Oy,​ Pohjois-​Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukset (ELY-​keskukset) sekä Oulujoen vesistöalueen kunnat (Kunnat). Sopimuksella jatketaan vastaavaa vuosien 2018−2021 puitesopimusta, joka päättyy 31.12.2021. Kajaanissa hankkeen osarahoituksella on parannettu Kauppatorin venelaskuluiskaa ja toteutettu Käkilahti-Önkkörin alueen kunnostaminen. Kesällä 2021 rakennetaan Paltaniemen satamaan jätehuone hankkeen osarahoituksella.

Puitesopimuksella sovitaan säännösteltyjen vesistöjen ympäristöolojen parantamista ja vesivoiman tuotannosta aiheutuneiden haittojen vähentämistä koskevien hankkeiden rahoittamisesta Oulujoen vesistöalueen kunnissa. Tämä sopimus koskee hankkeita,​ jotka eivät ole Fortumin tai muiden vesivoiman tuottajien velvoitteita. Hankkeiden valinnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan sopijapuolia ohjaavat strategiat sekä paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset ohjelmat ja tavoitteet, kuten vesienhoitosuunnitelma ja Oulujoen vesistövisio.

Nykyinen sopimus on päättymässä 31.12.2021 ja osapuolilla on halu jatkaa hyväksi todettua hanketta vuosille 2022–2025.

Ajatuksena on,​ että kunnat toimivat hankkeiden toteuttajina ja osarahoittajina ja ELY-​keskukset ja Fortum osarahoittajina. Ohjelmaan hankkeet valitaan osapuolten nimeämässä puitesopimuksen ohjausryhmässä kuntien tekemien hakemusten pohjalta. Vuosittaista kuntakohtaista hanke-​ tai rahakiintiötä ei olisi,​ vaan hankkeet kilpailisivat aidosti keskenään. Hyväksytyn hankkeen toteuttamisesta laaditaan erillinen yhteistyösopimus voimayhtiön kanssa. Yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. hankkeen hallinnoinnista, vastuista, aikataulusta ja rahaliikenteestä. Tarvittaessa hankkeelle voidaan perustaa erillinen ohjausryhmä. Yhteistyösopimuksessa osapuolet sitoutuvat lopullisesti hankkeen rahoittamiseen.

Fortumin rahoitusosuus on enintään 150 000 euroa (ALV 0 %),​ Oulun Energian rahoitusosuus enintään 30 000 euroa (ALV 0 %) ja ELY-​keskusten rahoitusosuus enintään 80 000 euroa (ALV 0 %) vuosittain. Kaikissa hankkeissa on lisäksi Kuntien rahoitusosuus. Oulun Energian rahoitus kohdistuu Oulun kaupungin alueeseen vaikuttaviin hankkeisiin ja Fortumin rahoitus muiden kuntien alueisiin vaikuttaviin hankkeisiin.

Yksittäisissä hankkeissa rahoitusosuudet voivat vaihdella seuraavasti:

Fortum                                                    0−50 %
Oulun Energia                                        0−50 %
ELY-​keskus/-​keskukset                          0−50 %
Kunta/kunnat                                          vähintään 10 % (pääsääntöisesti korkeintaan 50 %, lisäksi voi olla muuta rahoitusta).

Rahoituksen toteutumista seurataan vuosittain. Sopimuksen osapuolet voivat halutessaan siirtää käyttämättä jäänyttä rahoitusta seuraaville vuosille ohjelmoituihin hankkeisiin.

ELY-​keskukset voivat rahoittaa hankkeita vain siinä tapauksessa,​ että ELY-​keskuksille osoitetaan sopivia määrärahoja valtion talousarviossa. ELY-keskusten rahoitus myönnetään ensisijaisesti valtionavustuksena. Jos avustuksen hakijana on yhtiö, ELY-keskus arvioi tapauskohtaisesti avustuksen myöntämisen valtion yritystukisäännökset huomioiden. Rahoituksen myöntämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ministeriöiden ohjeita. Kunnille ei joka vuosi tule rahoitettavaksi hankkeita OUMO:n kautta,​ mutta OUMO luo uuden rahoituskanavamahdollisuuden kunnille. 

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen,​ p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää,​ että Kajaanin kaupunki osallistuu Oulujoen vesistön puitesopimukseen (OUMO) 2022–2025,​ joka tähtää säännöstelystä ja voimalaitosten rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä muuten parantaa rakennettujen vesistöjen tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia ja nimeää ohjausryhmän jäseneksi kaupungininsinööri Matti Nousiaisen.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Puitesopimuksen osapuolet.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.