Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kuninkaanniemen-Muramaan tiekunnan avustushakemus kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi

KAJDno-2021-296

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuninkaanniemen-Muramaan tiekunta on hakenut avustusta kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Kuninkaanniementieltä Nakertajan kylätalon Vanahiksen pihalle. Kylätalon pihan kautta yhteys jatkuu Haukitielle ja siitä edelleen vilkkaan Paltaniementien alittavalle alikulkukäytävälle. Suunniteltu väylä sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, joten se ei kuulu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan kadunpitovelvollisuuden piiriin. Suunniteltu väylä sijaitsee kaupungin omistamalla maalla, joten kaupungingeodeetti myöntää luvan väylän sijoittamiselle. Tiekunnalle luovutetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin katutyömailta käyttökelpoisia maamassoja penger- ja alusrakenteiden tekemiseen.

Suunniteltu väylä on tärkeä yhteys Kuninkaanniementien suunnasta mm. koululaisille Nakertajan kouluun kuljettaessa. Kuninkaanniemen uudistussa yleiskaavassa on alueelle osoitettu noin 60 uutta rakennuspaikkaa, joten odotettavissa on lapsiperheiden määrän kasvua ja sitä myötä liikkumistarpeen lisääntymistä. Kuninkaanniemen-Muramaan tiekunta on hakenut hankkeelle valtionavustusta, mutta saanut siihen kieltävän vastauksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki myöntää Kuninkaanniemen-Muramaan tiekunnalle avustusta kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi 36.000 € tai enintään 90 % toteutuneista, hyväksyttävistä rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella ympäristöteknisen lautakunnan yksityisteiden perusparantamiseen varatuista avustuksista.

Päätös

Jäsen Voitto Leinonen esitti, että asiassa otetaan vielä uudelleen virallinen yhteys ELY-keskukseen, jotta asia ei jää yhden viranhaltijan käymän puhelinkeskustelun varaan.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.