Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätöksen päivittäminen

KAJDno-2018-607

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (10.4.2015/410) 91 §:n perusteella kunnanvaltuusto voi päätöksellään siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Hallintosäännöllä voidaan antaa oikeus edellä mainituille viranomaisille siirtää toimivaltaa edelleen. Viranomaisen delegointipäätöksellä siirrettyä toimivaltaa ei voida kuitenkaan siirtää enää edelleen. Ympäristötekninen lautakunta on siirtänyt edellä mainittuun säädökseen ja hallintosääntöön vedoten toimivaltaansa delegointipäätöksellä 31.5.2017 § 52 alaisilleen viranhaltijoille. Delegointipäätös on hyvä tarkistaa aika-ajoin ja pitää ajantasalla, jotta hallinnon läpinäkyvyys ei vaarannu ja jotta kunnan toiminta perustuu laillisesti pitäviin päätöksiin.

Vt. henkilöstöjohtaja Jyrki Komulaisen tekemällä henkilöstöpäätöksellä 26.4.2018 § 3 on kiinteistöinsinöörin virkanimike muutettu kaupungingeodeetin viraksi. Nimikemuutos on tullut voimaan 1.5.2018 alkaen. Nimikemuutoksen takia lautakunnan delegointipäätöstä täytyy päivittää kiinteistöinsinöörille delegoitujen tehtävien osalta siten, että tehtävät delegoidaan päätöksellä kaupungingeodeetille.

Lisätietoja antaa vs tekninen johtaja Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää muuttaa delegointipäätöstä 31.5.2017 § 52 siten, että kiinteistöinsinöörille delegoitu päätösvalta siirretään virkanimikkeen muutoksen johdosta kaupungingeodeetille.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.