Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Vuolijoen venesatamassa olevien kodan ja halkovajan luovutus

KAJDno-2018-220

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen venesatamassa, osoitteessa Puotuspaikantie 34 on kaupungin omistamat kota ja halkovaja. Ne sijaitsevat Vuolijoen Metsästysseura ry:n omistamalla maalla, joka on ostettu Vuolijoen kunnalta. Vuolijoen kunnan omistamista rakennuksista on sovittu kauppakirjassa 17.8.2006, että Vuolijoen Metsästysseura ry pitää kunnossa em. rakennelmat 10 vuoden ajan.

Vastuu rakennelmien kunnossapidosta loppui syksyllä 2016. Rakennuksiin on kohdistunut ilkivaltaa ja ne ovat  huonossa kunnossa. Vuolijoen Metsästysseura ry on esittänyt, että se olisi valmis ottamaan rakennelmat korvauksetta omistukseensa ja siirtämään ne muualle.

Kodan ja vajan luovutuksesta ulkopuolisille päättää ympäristötekninen lautakunta.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta esittää ympäristötekniselle lautakunnalle, että se luovuttaisi Vuolijoen venesatamassa, osoitteessa Puotuspaikantie 34 kaupungin omistaman kodan ja vajan Vuolijoen Metsästysseura ry:lle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen venesatamassa,​ osoitteessa Puotuspaikantie 34 on kaupungin omistamat kota ja halkovaja. Ne sijaitsevat Vuolijoen Metsästysseura ry:n (Y-tunnus: 0819808-2) omistamalla maalla,​ joka on ostettu Vuolijoen kunnalta. Vuolijoen kunnan omistamista rakennuksista on sovittu kauppakirjassa 17.8.2006,​ että Vuolijoen Metsästysseura ry pitää kunnossa em. rakennelmat 10 vuoden ajan. Vastuu rakennelmien kunnossapidosta loppui syksyllä 2016. Rakennuksiin on kohdistunut ilkivaltaa ja ne ovat  huonossa kunnossa. Vuolijoen Metsästysseura ry on esittänyt,​ että se olisi valmis ottamaan rakennelmat korvauksetta omistukseensa ja siirtämään ne muualle.

Vuolijoen aluelautakunta on kokouksessaan 21.2.2018 § 10  päättänyt esittää ympäristötekniselle lautakunnalle,​ että se luovuttaisi Vuolijoen venesatamassa,​ osoitteessa Puotuspaikantie 34 kaupungin omistaman kodan ja vajan Vuolijoen Metsästysseura ry:lle.

Kodan ja halkovajan siirtämistä muualle kaupungin omistamalle maalle on selvitetty, mutta tarvetta huonokuntoisille rakennelmille ei ole. Luovuttamalla rakennelmat metsästysseuralle, kaupunki säästää purkukustannukset sekä purkujätteestä ja sen kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki luovuttaa tilalla 205-416-1-166 (Puotuspaikantie 34) sijaitsevat, kaupungin omistamat purkukuntoiset kodan ja halkovajan Vuolijoen metsästysseura ry:lle korvauksetta purettavaksi ja pois siirrettäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.