Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Valtuustoaloite Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun alueen liikenneturvallisuuden parantaminen

KAJDno-2017-367

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Vimpelinlaaksossa sijaitseva oppilaitoskeskittymä, joka koostuu sekä Kainuun ammattiopiston että Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusaloista, on ainutlaatuinen Suomessa. Kajaanin ammattikorkeakoulun kampusalueen ja Kainuun ammattiopiston välillä on vain Kuntokatu ja tiivistyvän yhteistyön takia sen ylittäminen ja edestakainen liikenne tulee kasvamaan lähivuosina. Toimivan ja ennen kaikkea turvallisen liikkumisen takaaminen on ensiarvoisen tärkeää; alueella liikkuu päivittäin satoja opiskelijoita ja sen lisäksi opettajia ja muuta henkilöstöä. Kajaanin keskussairaalan ja paloaseman välittömän läheisyyden takia alueella liikkuu usein hälytysajoneuvoja sekä Ketunkadun yhdistyessä ohitustiehen myös Kainuun prikaatin raskaampia ajoneuvoja. Jos samanaikaisesti Vimpelinlaakson urheilukeskuksessa tai pallohallissa järjestetään suuri tapahtuma, on tilanne liikenneturvallisuuden näkökulmasta ongelmallinen. Aamuisin kahdeksan ja iltapäivällä neljän aikaan liikenne on tukossa ja vaaratilanteita syntyy eritasoisten kulkuneuvojen välillä. Alueella on yhtä aikaa liikenteessä henkilöautoja, mopoja, moottoripyöriä, pyöräilijöitä ja kävelijöitä. Etenkin Ketunpolun ja Kuntokadun risteyskohta on erityisen vaarallinen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että alueen liikennejärjestelyiden parantamisesta tehdään selvitys ja siten kartoitetaan, voisiko liikenneturvallisuutta parantaa esimerkiksi liikennevaloin, jalankulku- ja kevyenliikenteen eritasoristeyksen tai kiertoliittymän avulla. Selvityksen tulee käsitellä myös Ketunkadun ja ohitustien välistä logistiikkaa ja esittää parannusehdotuksia siihen. Edellä mainituista syistä selvitys on pantava täytäntöön ripeästi, jotta Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarvioon voidaan osoittaa hankkeelle tarvittava määräraha."

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 13.2.2017 aloitteen Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun liikenneturvallisuuden parantamisesta. Alueella toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun ammattiopisto. Oppilaitokset tekevät yhteistyötä ja edestakainen liikenne Kuntokadun poikki tulee kasvamaan lähivuosina. Kajaanin keskussairaalan ja paloaseman välittömän läheisyyden takia alueella liikkuu usein hälytysajoneuvoja. Valtuustoaloitteessa on tuotu myös esille Vimpelinlaakson urheilukeskuksessa ja pallohallissa järjestettävät tapahtumat sekä Kainuun prikaatin ajoneuvoliikenne. Valtuustoaloitteessa on esitetty, että alueen liikennejärjestelyiden parantamiseksi tehdään selvitys ja siten kartoitetaan, voisiko liikenneturvallisuutta parantaa esimerkiksi liikennevaloin, jalankulku- ja kyvyen liikenteen eritasoristeyksen tai kiertoliittymän avulla. Selvityksen tulee käsitellä myös Ketunkadun ja ohitustien välistä logistiikkaa ja esittää parannnusehdotuksia siihen. Edellä mainituista syistä selvitys on pantava täytäntöön ripeästi, jotta Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarvioon voidaan osoittaa hankkeelle tarvittava määräraha. 


Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston alueen liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista on keskusteltu Kajaanin liikenneturvalllisuusryhmässä sekä sen lisäksi vielä toistamiseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ketunkatu/Ketunpolku ja Ketunpolku/Kuntokatu risteyksistä on tehty liikennelaskennat. Oppilaitoksien läheisyyden vuoksi risteysalueilla liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. 


Ketunkatu/ Viitostie liittymän liikennejärjestelyihin ei ole tulossa muutoksia. Viitostien nopeusrajoituksiin on odotettavissa muutoksia etelän suunnasta tultaessa. Liikenneonnettomuustilaston 2013–2017 mukaan risteysalueella on tapahtunut 1 kääntymisonnettomuus, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta Kuntokadun ja Ketunpolun risteysalue edellyttää toimenpiteitä. Risteysalueella on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana 2 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta ja 5 risteämis-/kääntymisonnettomuutta, joista ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. 


Kuntokatu/ Ketunpolku risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimivin ratkaisu on kiertoliittymä. Kiertoliittymä laskee ajonopeuksia Kuntokadulla ja mahdollistaa kevyen liikenteen turvallisemman kadun ylityksen. Nykyisen risteysalueen korvaamista kiertoliittymällä on alustavasti tarkasteltu jo muutama vuosi sitten. Tuolloin ei kuitenkaan vielä lähdetty esittämään investointiohjelmaan kiertoliittymän rakentamista. 


Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa vastaukseksi Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston alueella ei tehdä erillistä aloitteessa esitettyä liikenneturvallisuusselvitystä. Kiertoliittymän rakentaminen Ketunpolku/Kuntokatu risteykseen esitetään lisättäväksi 5-vuotis investointiohjelmaan. Kohteen suunnittelu voidaan aloittaa tämän tai ensi vuoden aikana ja se rakennetaan, kun valtuusto on myöntänyt määrärahat sen toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §