Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pysäköintimaksujen ja maksullisen pysäköintialueen muutos

KAJDno-2018-408

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Keskusta-alueen maksulliseen pysäköintiin on tehty edellisen kerran muutos 25.3.2015 § 29. Tuolloin pysäköintimaksuja alennettiin 11.6.2014 § 79 ympäristöteknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä. 

Maksullisella pysäköinnillä keskustan alueella turvataan pysäköintipaikkojen riittävyys asiakkaille sekä katetaan pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvia huolto- ja kunnossapitokustannuksia. 

Tällä hetkellä Kajaanin keskusta-alueen maksullinen pysäköinti on jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä 1 pysäköintiaika on enintään 3 tuntia ja pysäköintimaksu 1,40 €/ tunti. Vyöhykkeellä 2 pysäköintiaika on enintään 10 tuntia ja pysäköintimaksu ensimmäiset 2 tuntia 1,00 €/ tunti, jonka jälkeen 0,50 €/ tunti. Maksullisuus on voimassa arkisin 8-17 ja lauantaisin 8-14. Vyöhykkeet on esitetty liitteenä olevassa pysäköintikartassa. Pysäköintimaksun voi suorittaa lippuautomaattiin tai sen voi myös maksaa puhelimeen ladattavalla mobiilisovelluksella. Kajaanin kaupunki myy asukas- ja yrityspysäköintilupia sekä niiden lisäksi huolto- ja asiointilupia. 

Kajaanin keskusta-alueen pysäköintijärjestelyihin liittyen lausunnon ovat toimittaneet Kainuun kauppakamariosasto ja Kajaanin kauppiasyhdistys ry. Kainuun kauppakamariosasto on lausunnossaan kirjannut seuraavaa: ”Pysäköintijärjestelyjen kehittämisessä on syytä keskittyä keskusta-alueen saavutettavuuden varmistamiseksi, pysäköintipaikkojen riittävyyden turvaamiseksi ja pysäköintimaksujen maksamisen sujuvoittamiseksi.” Lausunnossa on tuotu esille pysäköintiaikojen pidentäminen. Kajaanin Kauppiasyhdistys ry:n lausunnossa on tuotu esille mm. ilmaisen pysäköinnin aiheuttamat ongelmat. Yhdistys mm. esittää, miten pysäköinnin käytäntöjä voisi kehittää: kuukauden kokeilu, jonka aikana maksutaso palautettaisiin ns. vanhalle tasolle, lyhennetään maksullisen pysäköinnin aika loppumaan klo 16 ja lauantain olisivat maksuttomia, ilmaisen pysäköinnin sijaan voisi olla alennettu pysäköintimaksu. Talven ajaksi toivotaan Kauppatorille kiekkopysäköintiä. ”Tulevaisuudessa pysäköinti tulee järjestää maan alle olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Näin asukas- ja työpaikkapysäköinti mahdollistetaan nykyistä paremmin ja pysäköintipaikkojen määrää saadaan kasvatettua nykyisestä.” Lisäksi pysäköintijärjestelyistä ja niihin tehtävistä mahdollisista muutoksista on keskusteltu mm. kaupunkikeskustan kehittämisryhmässä. 

Kajaanissa on viime vuosina tehty muutoksia maksulliseen pysäköintiin. Pysäköintitaksaa on välillä jopa pienennetty, maksullisen pysäköinnin aikaa lyhennetty ja pysäköinnin kestoa on pidennetty. Lisäksi joulun ja joidenkin tapahtuminen aikana keskustaa pysäköinti on ollut täysin maksutonta. Pysäköinnin maksuttomuus sellaisena ajankohtana, kun asiakkaita on ollut muutoinkin tavanomaista enemmän liikenteessä, on voinut johtaa siihen, että vapaata pysäköintipaikkaa on ollut vaikea löytää. 

Viime vuonna pysäköinnistä tuli kaupungille tuloja n. 289 400 euroa. Tuloja kertyi pysäköintimaksuista, asukas-, yritys- ja muista pysäköintiluvista. Käteisellä maksettavien pysäköintien määrä on vähentynyt ja puhelimeen ladattavan mobiilisovelluksen käyttö maksamisessa on yleistynyt. Vuoden 2017 lopulla pysäköintimaksuista lähes 20 % maksettiin puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Vastaava luku vuoden 2016 lopulla oli alle 10 %. 

Enimmäispysäköintiajan jatkaminen 3:sta tunnista 5:een tuntiin ei vaikuta oleellisesti keskustan pysäköintiin, vaan mahdollistaa asiakkaiden asioimisen useassa keskustan liikkeessä samalla käyntikerralla. Maksullisen pysäköinnin aikarajoitusta on jo aikaisemmin lyhennetty päättyväksi klo 17.00, joten se voidaan pitää ennallaan. Maksullisen pysäköinnin alueita vähennetään ja muutetaan ne aikarajoitetuiksi kiekkopysäköintialueiksi. Pysäköinti on maksullista vain arkipäivinä klo 8.00–17.00 välisenä aikana ja muuna ajankohtana joko pysäköintikiekolla aikarajoitettua tai rajoittamatonta. Luonnos pysäköintimaksujen, aikarajoituksien ja alueiden muutoksista on liitteenä. 

Pysäköintimaksutulot kaupungille tulevat muutoksien myötä pienenemään ja sen vuoksi maksuttomien pysäköintijaksojen järjestämisestä luovutaan. Arvio pysäköintimuutoksien vaikutuksista tulokertymään on esitetty oheisliitteessä. 

Lisätietoja asiasta antavat suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 ja suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen, p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että
1.    maksullisen pysäköinnin vyöhykkeet 1 ja 2 toteutetaan karttaliitteen mukaisesti
2.    vyöhykkeellä 1 pysäköintimaksu on 1,00 euroa/tunti ja enimmäispysäköintiaika on 5 tuntia, vyöhykkeellä 2 pysäköintimaksu on 0,50 euroa/tunti ja enimmäispysäköintiaika 10 tuntia
3.    maksullinen pysäköintiaika on arkisin 8.00–17.00 ja muuna aikana pysäköintikiekolla aikarajoitettu tai rajoittamaton
4.    täysin maksuttomia pysäköintijaksoja esim. tapahtumien yhteydessä ei enää järjestetä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.