Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Käpykadun kioskin vuokrasopimuksen muuttaminen

KAJDno-2018-604

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Käpykadun kioskin maanvuokraoikeuden haltija on ollut yhteydessä Kajaanin kaupunkiin sopimuksen mukaisen vuokra-ajan jatkamiseksi. Voimassa oleva maanvuokrasopimus on solmittu kymmeneksi vuodeksi 21. maaliskuuta 2011 ja se päättyisi vuoden 2021 lopussa. Kioskilla ei tällä hetkellä ole liiketoimintaa, mutta nykyinen vuokraoikeuden haltija on neuvotellut uuden toimijan kanssa vuokraoikeuden siirrosta. Kioskiin olisi tulossa parturiliike, joka tarvitsee toiminnassaan vesi- ja viemärijohdon. Koska vuokra-alue sijaitsee asemakaavan mukaisessa puistossa, ei Kajaanin Vedellä ole velvollisuutta toimittaa liittymää vuokra-alueen rajalle. Vuokraoikeuden haltijan on maksettava liittymien toimittamisesta aiheutuvat kustannukset eikä kaupunki ole velvollinen lunastamaan liittymiä vuokra-ajan jälkeen. Tämän takia vuokraoikeuden haltija on pyytänyt kaupunkia jatkamaan vuokra-aikaa, jotta liittymäkustannusten kuolettamiselle olisi enemmän aikaa.

Vuokra-alue sijaitsee Lehtikankaan puistot -nimisellä yleisellä alueella, jonka kiinteistötunnus on 205-5-9903-1. Alueen pinta-ala on voimassa olevassa vuokrasopimuksessa 364 m². Vuokra-alue sijaitsee Lehtikankaan koulun läheisyydessä alueella, joka tullaan kaavoittamaan lähitulevaisuudessa. Vuokra-alueen ulottuvuutta tulee siksi muuttaa hiukan, ettei se häiritse alueen myöhempää kaavoitusta. Alueen pinta-ala voidaan kuitenkin pitää entisen kokoisena.

Vuokra-ajan jatkamiselle ei siten tässä tapauksessa ole estettä. Toimella voidaan turvata aluetta pitkään palvelleen kioskirakennuksen toiminnan tulevaisuus ja rakennuksen kunnossa pysyminen. Lisäksi vuokra-ajan jatkamisella voidaan osaltaan turvata muuten kuolemassa olevaa paikallista kioskiperinnettä.

Toimivalta: Hallintosäännön mukaan ympäristöteknisellä lautakunnalla on oikeus antaa alue vuokralle enintään 20 vuodeksi.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki jatkaa Käpykadun kioskin (205-5-9903-1-V4) vuokra-aikaa erillisellä vuokrasopimuksen muutoksella 20 vuodella siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2037. Samalla vuokra-alueen ulottuvuutta muutetaan siten, että alueen myöhemmälle kaavoitukselle ei aiheudu vuokra-alueesta haittaa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.