Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Iltatorikokeilu kesäkaudella 2018 Kauppatorilla ja Raatihuoneentorilla

KAJDno-2018-600

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Torikauppiaiden ja asiakkaiden toiveena on ollut kokeilla iltatoria Kauppatorilla ja Raatihuoneentorilla kesäkaudella 2018. Kajaanin kaupungin tori- ja markkinapaikkojen vuokrausehdot ja torisäännöt on hyväksytty ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 22.4.2015 § 41. Torisäännöissä päivittäinen torimyyntiaika on klo 7.00–18.00. Torisäännöissä on kirjattu, että ympäristöteknisellä toimialalla on oikeus tarvittaessa muuttaa päivittäistä myyntiaikaa sekä poikkeustapauksissa sallia perustelluista syistä myynti yöllä ja sunnuntaisin. Iltatorin mahdollistamiseksi päivittäistä myyntiaikaa tulisi jatkaa klo 22.00 asti.

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100  176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Kesäkaudella 2018 (1.6.–30.9.) torimyynnin päivittäistä myyntiaikaa jatketaan klo 22.00 asti. Kausi-, viikko- ja päiväpaikan hinta mahdollistaa myös myynnin ilta-aikana.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.