Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Tontin 205-14-22-2 (Kätönkuja 5a) rakentamisvelvoiteajan pidentäminen

KAJDno-2017-1602

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on myynyt Kätönkuja 5a osoitteessa sijaitsevan tontin nro 205-14-22-2 ********tarjouskilpailun päätteeksi 1. päivänä helmikuuta vuonna 2018. Kauppakirjassa ostajat on velvoitettu sopimussakon uhalla rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen rakennuksen kahden (2) vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastaja voi suorittaa siinä hyväksyttävästi käyttöönottotarkastuksen. Rakennusvelvollisuuden täyttämisen määräaika on kulunut umpeen 1.2.2020, eikä tontille ole vielä rakennettu kauppakirjan edellyttämällä tavalla.

Ostajia on pyydetty toimittamaan selvitys siitä, miksi rakennusta ei ole rakennettu määräajassa kauppakirjan edellyttämällä tavalla. Ostajat ovat antaneet asiassa oheisen liitteen mukaisen selvityksen. Todettakoon, että ostajilla on tontille voimassa oleva rakennuslupa ja ostajien ilmoituksen mukaan rakennustyöt tontilla alkavat keväällä 2021. Rakennustyöt on mahdollista suorittaa jatketun määräajan puitteissa siten, että pihatyötkin valmistuvat kevääseen 2022 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki myöntää ostajille lisäaikaa rakennusvelvollisuuden täyttämiseen kaksi (2) vuotta ja neljä (4) kuukautta siten, että rakennus on rakennettava kauppakirjan edellyttämään valmiusasteeseen 1.6.2022 mennessä. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kajaanin kaupunki luopuu sopimussakon perimisestä, mikäli ostajat täyttävät kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen jatketun määräajan puitteissa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.