Ympäristötekninen lautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Vaikutukseltaan vähäinen asemakaava, Telkkätie 4 asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

KAJDno-2022-525

Valmistelija

  • Ulla-Maija Oikarinen, Asemakaava-arkkitehti, ulla-maija.oikarinen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen käyttötarkoituksen muutos, jossa rakentamaton kioskille tarkoitettu liikerakennuksen korttelialue muutetaan osittain erillispientalotontin laajennukseksi. Osa liikerakennusten korttelialueesta muutetaan virkistysalueeksi. Liikerakennuksen korttelialueella on Kaisanetin vuokra-alue, jolla sijaitsee tietoliikennelaitetila, jolle varataan alue virkistysalueelta. Kaavassa varaudutaan myös tietoliikennemaston rakentamiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavaan liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa on sovittu myös kaavoituskustannuksista. Sopimus on hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 18.5.2022 § 52.

Maanomistajan tavoite kaavamuutokselle on tontin piha-alueen laajentaminen. Kajaani on maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa tehnyt linjauksen, että yksityisen maanomistajan hakemia asemakaavamuutoksia tehdään, mikäli kaavamuutos eheyttää kaupunkirakennetta ja kehittää kaupunkikuvaa, eikä siihen ryhtyminen vaaranna muiden kaavahankkeiden aikatauluja.

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijaitsee Kätönlahden pientaloalueella Kätönlahdentien ja Telkkätien risteyksen itäpuolella noin 2,5 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta. Pientalotontti on kokonaan hyvin hoidettua piha-aluetta ja rakentamaton liikerakennustontti on osittain puustoista.

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 2.7.1992 ympäristöministeriön päätöksellä. Asemakaavassa on osoitettu kaupungin omistamalle maalle liikerakennusten korttelialue kioskin rakentamista varten. Kätönlahden pientaloalue on rakentunut asemakaavan mukaisesti kioskia lukuun ottamatta.

Liikerakennusten korttelialueelta on vuokrattu 150 m² alue Kaisanetille maston ja laiteaseman sekä tukiaseman pitopaikaksi. Alueella on 12 m² tietoliikennelaitetila. Kaisanet varautuu rakentamaan nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle 25–45 metriä korkean tietoliikennemaston 5G:n tarpeisiin. Kaisanetin nykyinen vuokra-alue sijoittuu osittain alueelle, joka on tarkoitus muuttaa erillispientalojen korttelialueeksi. Vuokrasopimus on loppumassa 2025. Kaupunki ja Kaisanet uudistavat vuokrasopimuksen kaavan voimaantulon jälkeen.

Asemakaavanmuutoksen kuvaus

Kaavamuutoksella muutetaan liikerakennusten korttelialue osittain virkistysalueeksi ja osittain erillispientalojen korttelialueeksi.

Muutosalue on kooltaan 2192 m². Voimassa olevassa kaavassa liikerakennusten korttelialue on 886 m² ja rakennusoikeutta on 60 k-m². Erillispientalojen korttelialue on 1306 m² ja rakennusoikeutta 261 k-m². Kaavamuutoksella erillispientalojen korttelialue laajenee 475 m² ja on 1781 m². Korttelialueella on muitakin vastaavankokoisia tontteja. Virkistysalueeksi alueen länsikulmassa muuttuu 411 m².

AO on erillispientalojen korttelialuetta. Kerrosluku säilyy ennallaan ja on tontin päärakennuksen kohdalla II ja muualla alueella I ja tehokkuus e=0,20 erillispientalon korttelialueella. Rakennusalaan kuulumaton alue on istutettava alueen osa.

Kaavamuutosalueen rakennusoikeus on kaavamuutoksen jälkeen 356 k-m², joka on 34 k-m² enemmän kuin voimassa olevassa kaavassa.

Puisto VP on tarkoitus säilyttää puustoisena, vaikka osa alueesta on varattu tietoliikennerakennelmia varten merkinnällä et-m: Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiä laitteita, maston ja siihen liittyviä tukiasematiloja.

Alueelle voidaan sijoittaa tarpeen mukaan 25–45 m korkea tietoliikennemasto.

Yleiset määräykset:

Rakennusten tulee sopeutua rakennettuun ympäristöön. Maanpinnan korkeusasemaa ei saa tarpeettomasti muuttaa ja rakennukset tulee sovittaa luontevasti olemassa olevaan maastoon.

Rakennuksiin saa liittää rakennusten arkkitehtuuriin sopeutuvia lappeen suuntaisia aurinkopaneeleja tai muita aurinkoenergian keräimiä.

Autopaikat: Erillispientalo 2 ap/asunto

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä tontille 11-22-10.

Vaikutukset

Erillispientalojen korttelialueen laajennus on vanhaa tiealuetta, jossa ei kasva puita. Uusi korttelinraja rajoittuu puuston rajaan. Maisemallisesti tilanne ei muutu tästä osin tai vain paranee, kun alue otetaan piha-alueeksi. Kaavan mahdollistama lisärakentaminen sijoittuu luontevasti alueelle.

Puistoalueelle on osoitettu rakennusala tietoliikennelaitetilalle ja mastolle. Alueella on jo laitetila. Masto on mahdollista sijoittaa laitetilan pohjoispuolelle. Masto tehdään sellaiseksi, että jäänputoamisvaaraa ei ole. Säteilyvaikutuksia eliminoidaan maston riittävällä korkeudella, jolloin antennit voidaan sijoittaa ja suunnata turvallisesti.

Maisemallisia vaikutuksia tietoliikennemastolla tulee olemaan jonkin verran, mutta mastot ovat jo osa tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä. Virkistysalueelle jäävä puusto lieventää maisemavaikutuksia. Pääsääntöisesti alle 45 metriä korkeisiin mastoihin ei tarvitse asentaa valoja, joten niistä ei aiheudu haittaa.

Maston rakennusaikana voi aiheutua haittaa naapureille työkoneista ja niiden melusta. Rakennusvaihe kestää 1–2 kuukautta ja sen jälkeen alueella käydään muutaman kerran vuodessa huolto- tai asennustöiden takia.

Osallistuminen

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, ja sen tavoiteaikataulusta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2022. Vähäisen asemakaavamuutoksen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. 

Vireilletuloilmoitus julkaistiin Koti-Kajaanissa 26.10.2022. Muutosalueen naapureille ilmoitettiin kaavamuutoksen vireilletulosta kirjeillä. Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 26.10.–14.11.2022 kaupungintalolla, pääkirjastossa ja kaupungin verkkosivuilla.

Kaksi osallista esitti suullisia mielipiteitä kaavamuutoksesta ja ne koskivat alueelle sijoittuvaa tietoliikennemastoa ja sen aiheuttamia vaikutuksia. Alueen vuokralainen Kaisanet on antanut tietoja mastorakentamisen vaikutuksista. Vastineet mielipiteisiin on esitetty kaavaselostuksessa.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 23.11.–7.12.2022 kaupungintalolla, pääkirjastossa ja kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitus nähtävilläolosta julkaistiin Koti-Kajaanissa 23.11.2022. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia.

Lisätietoja asiasta antaa asemakaava-arkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 040 354 3089 etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy julkisesti nähtävillä olleen asemakaavamuutoksen kaupunginosa 11 Kätönlahti Kortteli 22 tontti 10 sekä virkistysalue ja sitovan tonttijaon tontille 11-22-10 (Telkkätie 4).

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun ELY-keskus, asianosainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.


Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta


- se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa ositetulla maankäytöllä on vaikutusta.
- rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäi senä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että


- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 189, 90101 OULU

Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42841

Puhelinnumero: 029 56 42800 (vaihde)

Virka-aika: klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,

- sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä


- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituksista perittävät maksut


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.


Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551

Kirjaamon aukioloaika: 8.00 – 16.00