Ympäristötekninen lautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Liikuntapalveluselvitys

KAJDno-2022-846

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2022, että liikuntatulosyksikön pitää selvittää liikuntapalveluiden nykytila. "Ympäristöteknisen toimialan liikuntatulosyksikkö on suunnitellut alustavasti uudistusta liikuntapalveluihin nykytilan kohentamiseksi. Uudistuksen tueksi on tarpeellista tehdä riittävä taustaselvitys. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa nykytilasta ja linjata liikuntapalvelu-uudistusta vuodesta 2023 eteenpäin."

Liikuntatulosyksikkö tilasi selvityksen North Sport Consulting Oy:lta. Selvitys tehtiin yhdessä liikuntatulosyksikön ja yrityksen kanssa. Selvityksen aikana kuultiin urheilu- ja liikuntaseuroja, sekä tehtiin kuntalaisille kysely johon vastasi n. 300 kuntalaista. Selvityksessä selvitettiin muiden kuntien liikuntapalveluiden avustusten määrä ja liikuntapaikkojen taksapolitiikkaa. Valitut kaupungin olivat: Hyvinkää (47.000 asukasta) Iisalmi (22.000), Kuusamo (15.000) Nokia (33.000),  Rovaniemi (62.000),Kuopio (121.000) ja Oulu (210.000).

Selvitys johtopäätöksineen on liitteenä ja julkaistaan Kajaanin kaupungin internet-sivuilla myös kuntalaisten luettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta ottaa vastaan selvityksen ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:
Ympäristötekninen lautakunta ottaa vastaan liikuntapalveluselvityksen ja merkitsee asian tiedoksi. Lisäksi lautakunta lähettää liikuntapalveluselvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle, sivistyslautakunnalle sekä osallisuus- ja hyvinvointijaostolle.

Hyväksyi.

Tiedoksi

jan.norra@nsconsulting.fi; anni.vartila@kajaani.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.