Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2018

KAJDno-2018-365

Valmistelija

  • Alpo Härkönen, Metsätalousinsinööri, alpo.harkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki ilmoitti järjestöjen, yhteisöjen ym. haettavaksi kaupungin vuoden 2018 talousarviossa olevat avustukset. Kaikkien toiminta-avustusten haku toteutettiin sähköisenä hakuna. Sähköiset hakulomakkeet oli kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kajaani.fi/avustukset. Hakemuksia voi jättää myös paperisena, lomakkeita sai Kajaani Infosta ja kaupungin verkkosivuilta. Hakuaika päättyi 30.4.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Yksityisteiden kunnossapitohakemuksia saapui määräajassa 73. Kolme tiekunnan hakemusta ei täyttänyt lautakunnan hyväksymiä avustusperusteita ja neljä hakemusta tuli myöhästyneenä.

Avustuksia maksetaan 66:lle tiekunnalle yhteensä 59 121,88 euroa.

Lisätietoja antaa metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, p. 044 4214 198 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.