Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vesihuoltoavustuksen myöntäminen Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnalle

KAJDno-2017-611

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnan rakentaman paineviemärin ns. 1. rakennusvaihe valmistui 2017. Nyt suunnitteilla on paineviemärin rakentaminen Koutaniemelle ja Siutua–Sivolannniem–Heiniranta alueelle. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Koutaniemen pohjavesialueella ja Heinirannan ranta-alueella olevat kiinteistöt. Vakituisia asukkaita alueella on yli 200 ja heidän lisäksi loma-asuntojen käyttäjiä noin 300. Hakemuksessa esitetty kustannusarvio jätevesiviemärin rakentamiseksi on 999 290 euroa (alv 0). Avustushakemus ja suunnitelmakartta ovat liitteenä.

Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2011 § 59, on määritelty rahoitus- ja tukimuodot vesihuoltohankkeille. ”Kajaanin kaupunki avustaa vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesihuollon suunnittelu- ja rakennushankkeita tässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetyillä tarvealueilla. Avustuksen suuruus on 10 % hyväksytyistä arvonlisäverottomista toteutuskustannuksista. Poiketen edellä mainitusta 10 %:n avustuksesta avustuksen suuruus on 15 % hyväksytyistä arvonlisäverottomista toteutuskustannuksista, mikäli hankkeeseen sisältyy merkittävä osa viemärin rakentamista.” Lisäksi edellä mainituissa vesihuollon rahoituksen periaatteissa on mainittu, että ”vesihuollon rakennushankkeen avustamisen edellytyksenä on, että toiminta-alueen hyväksymismenettely on käynnistetty.”

Hanke sisältää jätevesiviemärin rakentamista, joten avustuksen suuruus on 15 % hyväksytyistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen on tullut vireille, joten siltä osin avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytykset täyttyvät.

Kajaanin kaupungin talousarviossa 2018 on kirjattu, että ”vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriosuuskunnille lopetetaan 31.12.2019, koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin tärkeimmille osille on perustettu viemäriosuuskunnat.” Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnan hanke, jolle avustusta nyt on haettu, on aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2019 loppupuolella.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen, p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää myöntää Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnalle vesihuoltoavustusta. Avustuksen suuruus on 15 % hankkeen hyväksytyistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään 149 893,50 euroa. Avustusta maksetaan, mikäli ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteutuma pysyy talousarvion määräämissä raameissa. Taloustilanne tarkastellaan maksuun haetun avustushakemuksen saavuttua. Jos taloudellisista syistä avustusta ei voida laittaa maksuun tänä vuonna, siirtyy maksun tarkastelu vuodelle 2019. Lisäksi avustusta maksettaessa huomioidaan mahdolliset muille vesihuolto-osuuskunnille myönnetyt vesihuoltoavustukset, jolloin avustukseen käytettävissä olevat rahat jaetaan myönnettyjen avustusten suuruuden suhteessa. Avustus maksetaan ympäristöteknisen lautakunnan menokohdalta 1902 251100, muut avustukset yhteisöille 474100.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kouta–Vuores jätevesiosuuskunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.