Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Asemakaavan muutos Linnankatu 12 (seurakunnan virastotalo)

KAJDno-2018-139

Valmistelija

  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos kaupunginosa 1 Keskusta korttelin 15 tontti 4

Kajaanin seurakunta on tehnyt aloitteen Kajaanin kaupungille, että se muuttaa seurakunnan virastotalon tontin (Linnankatu 12) asemakaavaa siten, että nykyistä rakennusta voidaan laajentaa seurakunnan laatiman hankesuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää valmiin kunnallistekniikan ja keskustapalvelujen äärellä tapahtuvaa täydennysrakentamista kaupunkikuvaan sopeutuvalla tavalla. Tämä toteuttaa Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan 2014–2018 valittua tavoitetta käyttää ja kehittää olemassa olevaa kaupunkirakennetta. 

Kaavamuutosalueena on seurakunnan virastotalon tontti, joka rajautuu koillisessa Pohjolankatuun ja kaakossa Linnankatuun. Kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä on arvioitu, miten hankesuunnitelman mukaisen laajennuksen vaatimat korotukset rakennusoikeuteen ja kerroslukuun soveltuvat olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan.

Muutettavassa asemakaavassa suunnittelualueen käyttötarkoitus on YK1 (yleisten rakennusten korttelialue seurakunnallisiin tarpeisiin), suurin sallittu kerrosluku kolme (III) ja kerrosala 1600 neliömetriä. Asemakaavassa on lisäksi osoitettu istutettavat alueen osat, rakennusalat, liittymäkiellot sekä pysäköimispaikat kahdessa tasossa (pII). Muutettavan asemakaavan yleisten kaavamääräysten mukaan toimisto- ja liikehuoneistoille tai niihin verrattaville tiloille on varattava 1 autopaikka jokaista kerrosalan alkavaa 50 k-m² kohti ja kokoustiloille niihin liittyvine muine yleisötiloineen 1 autopaikka jokaista alkavaa kerrosalan 15 k-m² kohti.

Kajaanin kaupungin meluselvityksen mukaan melun ohjearvot ylittyvät kaavamuutosalueella Pohjolankadun puolella, jossa melutaso on päivällä yli 60 dB(A).

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 2.3.2018 ja Koti-Kajaani -lehdessä 3.3.2018. Kaavaehdotuksen laati ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asemakaavamuutoksessa on huomioitu kaupungin aluesuunnittelulta saatu Väinämöisenkadun ja Linnankadun risteyksen näkemäalueen rajaus ja ympäristöterveyshuollolta saatu kannanotto meluntorjunnasta. Kajaanin seurakunnalta pyydettiin virastotalon toiminnankuvaus ja selvitys rakennuksen toimisto- ja kokoontumistilojen käyttöajoista perusteeksi mahdolliseen vuorottaispaikoitukseen. Seurakunta laati kaavamuutoksen suunnittelun rinnalla laajennuksen hankesuunnitelman.

Kaavamuutoksen yhteydessä virastotalon tontin käyttötarkoitusta YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue) ei ole muutettu. Pohjolankadun puoleisen rakennusosan suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu toteutuneen rakentamisen mukaisesti kellarikerroksen lisäksi yksi (Ik I). Linnankadun puoleisen rakennusosan suurin sallittu kerrosluku on korotettu kolmesta (III) neljään (IV) ja tontin kerrosala 1600 k-m²:stä 2600 k-m²:iin. Kaavamuutoksessa tontin tehokkuusluku e=1,43 ja sen kokonaiskerrosalasta 2600 k-m² saadaan käyttää 1600 k-m² toimistotiloja varten (kt 1600).

Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu risteysalueen liikenneturvallisuuden vuoksi näkemäalue, jonka kohdalta on poistettu istutettavan alueen osan kaavamerkintä. Pysäköimispaikka- ja liittymäkieltomerkintöihin ei ole tehty muutoksia.

Pohjolankadun puolella rakennuksen ääneneristävyyden täytyy olla vähintään 35 dBA.

Autopaikkojen vähimmäismäärät kaavamuutoksessa: kokoontumistilat 1ap/ 80 k-m² ja toimistotilat 1ap/ 60 k-m². Autopaikoista 15 % voidaan toteuttaa vuorottaispaikoituksena, sillä kokoustiloja käytetään runsaimmin iltaisin ja viikonloppuisin.

Asemakaavan muutosaluetta koskee aiemmin hyväksytty tonttijako ja MRL 57a §:n mukainen velvollisuus liittyä kaukolämpöön. Melusuojaus on huomioitu rakennusalakohtaisissa kaavamerkinnöissä. Uudisrakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa rakenteellinen melusuojaus. 

Hankkeen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Alueelle voidaan rakentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan.

Kaavakartta liitteenä ja kaavaselostus oheisliitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, p. 044 7100 455 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta asettaa julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi asemakaavan muutoksen kaupunginosa 1 Keskusta korttelin 15 tontti 4, (Linnankatu 12, seurakunnan virastotalo).

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Kaija Patronen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jääväyksen syy toiminta Kajaanin seurakunnan luottamushenkilönä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §