Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Alueen vuokraaminen airsoft-pelialueeksi Karangan entisen tanssilavan paikalta kiinteistöltä 205-410-5-106 KARANKA

KAJDno-2018-741

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ville Kaikkonen Kainuusoft ry:stä on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata alue Karangan entisen tanssilavan alueelta airsoft-pelialueeksi. Tarvittava alue on määritetty Ville Kaikkosen ja metsätalousinsinööri Alpo Härkösen toimesta maastossa sekä mitattu ja merkitty kaupungin toimesta. Vuokrauksen muista ehdoista on neuvoteltu asianosaisten kanssa ja he ovat hyväksyneet alueen vuokraamisen oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Alue on käytännössä joutomaata ja ilman aktiivista käyttöä alue rapistuu pikku hiljaa. Alueen sijainti kaupungin lähellä tukee alueen käyttämistä harrastetoimintaan.

Toiminnan mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ympäröivään loma-asutukseen on sopimuksessa pyritty lieventämään rajaamalla alueen ilta-aikaista käyttöä. Lisäksi muovikuulien käyttö on sopimuksella kielletty, jotta alue ei roskaannu. Biohajoavien kuulien osalta sopimukseen on otettu ehto, että hajoamattomat kuulat tulee poistaa alueelta vuokrasopimuksen päättyessä. Tällainen tilanne saattaa syntyä tanssilavan rakenteiden sisäosissa, joissa kosteus ei välttämättä riitä hajoamisprosessin käynnistämiseen.

Vuokrasopimus n. 10247 m² suuruisesta alueesta on n. 1,5 vuoden mittainen, alkaen 1.6.2018 ja päättyen 31.12.2019. Vuokra, joka ei ole sidottu elinkustannusindeksiin, on 295,00 euroa vuodessa. Vuokra-aikaa voidaan jatkaa alkuperäisen vuokra-ajan jälkeen viranhaltijapäätöksellä  5 vuoden jaksoissa vanhoin ehdoin sekä alueen kokoa ja vuokraa samassa yhteydessä tarkistaa, mikäli toiminta alueella on sopimusaikana asiallista ja sopimuksen mukaista, eikä aluetta tarvita vuokra-ajan jälkeen muuhun käyttöön.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 10247 m² suuruisen alueen airsoft-pelialueeksi Kainuusoft ry:lle (rek.nro 221.084) kiinteistöltä 205-410-5-106 Karanka (Lavatie) yhteensä 295,00 euron vuosivuokralla. Vuokra-aika alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.12.2019 ja sopimuksen muut ehdot oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.