Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kunnan jäsenten aloitteet kunnan hallintoa koskevissa asioissa

KAJDno-2017-361

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 50 §:

"Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen ja lauta/johtokunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lauta/johtokunnalle.

Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä."

Lisätietoja antavat: suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 ja kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee kunnan jäsenten aloitteista tehdyt luettelot ja niistä ilmenevät toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §