Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Öljyvahingon jälkihoitotöiden lopettaminen Otanmäessä tontilla 205-22-7-1 (Vuorimiehentie 8)

KAJDno-2017-1669

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Otanmäessä tontilla 205-22-7-1 (Vuorimiehentie 8) sijaitsevalla Kiisun lämpölaitoksella oli havaittu öljyvahinko syyskuun alussa 2016. Kohteessa on ollut kaksi (2) tilavuudeltaan 25 000 litran öljysäiliötä, joissa on varastoitu lämmitykseen käytettävää kevytpolttoöljyä. Toisen säiliön putkistossa oli ilmennyt korroosion aiheuttama vuoto, jonka seurauksena öljy oli vuotanut valuma-altaaseen. Molempien säiliöiden valuma-altaassa on tyhjennysproput, joiden käyttötarkoitus on poistaa valuma-altaaseen kertynyt vesi tai öljyinen vesi hallitusti talteen tarpeen vaatiessa (huoltotoimet). Em. öljyvahingon sattuessa molempien säiliöiden valuma-altaiden tyhjennysproput olivat pois paikoiltaan ja öljy pääsi vuotamaan maaperään. Maaperään on arvioitu joutuneen kevyttä polttoöljyä 8 000–9 000 litraa. Ramboll Finland Oy sai Otanmäen Lämpö Oy:ltä toimeksiannon ympäristöteknisistä tutkimuksista ja valvonnasta 6.9.2016.

Puhdistustöitä on suoritettu öljyntorjuntalain mukaisena jälkitorjuntatyönä.

Kunnostetulle alueelle ei jäänyt Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia alempien ohjearvojen ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia maaperään. Öljyisen maamassan poistamisen jälkeen kallion koloista virtasi alkuvaiheessa puhdasta öljyä, jota kerättiin talteen. Kunnostustyön edetessä kaivantoon kerääntyi öljyistä vettä ja kohtalaisena virtauksena myös aistinvaraisesti puhdasta vettä. Em. perusteella kaivantoalue täytettiin ja valmisteltiin näytteenotto ja pumppukaivo, josta seurantaa ja vedenkäsittelyä tehtiin syyskausi 2016 ja kevät, sekä kesä 2017. Öljyvahingon yhteydessä kadonnutta öljymäärää ja talteen kerättyä öljymäärää verrattaessa voidaan todeta, että lähes kaikki on saatu kerättyä pois.

Kunnostustyön kokonaistilanne käytiin läpi suunnittelukokouksessa 5.10.2017.
Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:
- jälkitorjuntatyöt öljyntorjuntalakiin perustuen voidaan lopettaa.
- mikäli tämänhetkiseen tilanteeseen nähden ilmenee muutoksia, edetään jatkossa ympäristösuojelulain (YSL) perusteella.
- Ramboll Finland Oy laatii hankkeesta loppuraportin marraskuun 2017 aikana.
- loppuraportti toimitetaan Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon ja Kajaanin kaupungin kirjaamoon.

Edellä mainittu huomioon ottaen jälkitorjuntatyönä tehty kunnostustyö voidaan katsoa valmiiksi.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki lopettaa jälkitorjuntatyöt tontilla 205-22-7-1 (Vuorimiehentie 8).

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.