Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Liikuntapaikkojen ja virkistysalueiden käyttömaksut 1.1.2018 alkaen

KAJDno-2017-1573

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin talousarvion 2018 laadintaohjeen ja taloussuunnitelman 2019–2020 mukaisesti talousarvion valmistelussa on huomioitava mm. toimintatulojen pitäminen vuoden 2017 tasossa tai niiden kasvattaminen vuoden 2017 tasosta. Palvelumaksut tulisi hinnoitella kustannustason nousua vastaavaksi.

Liikuntalaitoksissa on vuodessa n. 740 000 kävijää. Toimintatuottoja kertyy vuodessa n. 1 500 000 euroa.

Käyttömaksujen nostaminen heijastuu ajan myötä liikuntapaikkojen kävijämäärän laskuna. Pitämällä liikuntapaikkojen ja virkistysalueiden käyttömaksut vuoden 2017 tasolla kaupunki panostaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, joka on yksi kuntien perustehtävistä ja toiminnan painoalueista.

Kaukaveden kausirannekkeiden 1 kk ja 3 kk osalta voimassaoloa voidaan jatkaa, mikäli rannekkeen käyttö estyy Kaukaveden toiminnasta johtuvasta syystä.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen,  p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että liikuntapaikkojen ja virkistysalueiden käyttömaksut ovat 1.1.2018 alkaen samat kuin vuonna 2017.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.