Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Jäädytettävät kentät 1.1.2018 alkaen

KAJDno-2017-1574

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanissa oli talvella 2016–2017 jäädytettäviä kenttiä 19 kpl ja kaukaloita 8 kpl, yhteensä 27 kpl. Työntekijäresurssi suhteessa hoidettavien työtehtävien määrään on rajallinen. Jäädytettävien kenttien määrää talvella 2017–2018 on tarkoituksenmukaista vähentää, jolloin jäädytettäviä kenttiä on 14 kpl ja kaukaloita 8 kpl, yhteensä 22 kpl. Periaatteena on, että jäädytettävät kentät ovat helposti saavutettavissa ja jakautuvat asuinalueille tasapuolisesti. Jormuan ja Kuluntalahden kenttiä ei aurata viikonloppuisin kaupungin toimesta. Paltaniemen ja Kirkkoahon kentille tehdään perusjäädytys. Kentän hoitoa tarjotaan kyläyhdistyksille tai muille toimijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että kenttiä jäädytetään liitteenä olevan kartan mukaisesti. Kuluntalahden ja Jormuan kenttiä ei aurata viikonloppuisin kaupungin toimesta. Paltaniemen ja Kirkkoahon kentille tehdään vain perusjäädytys.

Mäntylän päiväkodin vanhempainneuvosto jätti 11.12.2017 päivätyn kannanoton asiaan.

Muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että kenttiä jäädytetään liitteenä olevan kartan mukaisesti. Kuluntalahden ja Jormuan kenttiä ei aurata viikonloppuisin kaupungin toimesta. Paltaniemen ja Kirkkoahon kentille tehdään vain perusjäädytys pois lukien Mäntykenttä, joka hoidetaan, kuten aiempina vuosina.

Päätös

Hyväksyi.

Pasi Kilpeläinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.