Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelma 2017

KAJDno-2017-165

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 20 §:n mukaan:

"Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta:
1)  päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma; sekä
2)  päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä, sen alainen viranhaltija:
1)  päättää (seuraavan tason) tulosyksiköitä ja kohteita koskevista käyttösuunnitelmista; sekä
2)  päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu viranhaltija voi vastaavasti antaa alaiselleen viranhaltijalle oikeuden päättää tulosyksikön (seuraavan tason) käyttösuunnitelmasta."

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 29.11.2016 mm. ympäristöteknisen lautakunnan tekemää vuoden talousarvioehdotusta. Ympäristöteknisen lautakunnan tekemän talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan ei kaupunginhallituksen käsittelyssä ole tullut muutoksia. Kaupunginhallitus on omassa talousarvioesityksessän leikannut merkittävästi ympäristöteknisen lautakunnan talousarvioesityksen investointimäärärahoja. Kaupunginhallituksen tekemät leikkaukset noudattavat kuitenkin niitä linjauksia, jotka ympäristötekninen lautakunta teki mahdollisia leikkauksia listatessaan talousarvioehdotuksen käsittelykokouksessa.

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2016 hyväksynyt kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen seuraavin lisäyksin:

"Talousarviokirjan sivun 30 ensimmäinen kappale muutetaan muotoon: Investoinnit (netto): Jos talousarviossa suunniteltu investointikohde jää kokonaan toteuttamatta, sille varattu määräraha voidaan käyttää muuhun vuoden 2017 talousarviossa varattuun investointikohteeseen kaupunginvaltuuston päätöksellä, lukuunottamatta irtainta omaisuutta, jonka käytöstä voi päättää kaupunginhallitus."

"Ympäristöteknisen toimialan kohtaan Palvelulinjaukset 2017–2019  tilakeskuksen sivulle 67 lisätään kohta: "Selvitetään vuoden 2017 aikana kaupungin omistamien kiinteistöjen sisätilojen valaistuksen energiakulutus."

Liitteenä oleva ympäristöteknisen toimialan vuoden 2017 käyttötaloussuunnitelma on laadittu siten, että  ympäristöteknisen lautakunnan talousarvioehdotusta on muokattu ottamalla huomioon kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyissä tulleet muutokset ja lisäykset seuraavasti:

Palvelulinjauksista ympäristöteknisen lautakunnan kohdalta on poistettu seuraava linjaus:

"Lautakunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosaan esittämä talonrakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma perustuu siihen, että julkisen omaisuuden korjausvelka ei kasva." Tämä siksi, koska kaupunginhallituksen investointiosaan tekemät leikkaukset kasvattavat korjausvelkaa."

Tilakeskuksen kohdalle palvelulinjauksiin on lisätty valtuuston päättämällä tavalla seuraava linjaus:  

"Selvitetään vuoden 2017 aikana kaupungin omistamien kiinteistöjen sisätilojen valaistuksen energiakulutus."

Muilta osin käyttösuunnitelma vastaa lautakunnan syksyllä tekemää talousarvioesitystä. Liitteenä oleva kaäyttötalouden käyttösuunnitelma on nyt tehty tulosaluetasolla, koska taloushallinnossa ollaan ottamassa käyttöön uutta taloushalliinnon järjestelmää, eikä taloushallinto ehdi tuottaa tässä vaiheessa talousarviolukuja tulosyksikkötasolla. Tarkoitus on, ettät tekninen johtaja hyväksyy käyttötalouden käyttösuunnitelman tulosyksikkötasolla, ja tuo sen sitten lautakunnalle tiedoksi kevään aikana.

Investointimäärärahojen käytöstä lautakunta tekee erilliset päätökset.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan vuoden 2017 käyttötalouden käyttösuunnitelman.

Samalla ympäristötekninen lautakunta päättää hallintosäännön 20 §:n perusteella, että tekninen johtaja laatii ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelman tulosyksikkötasolla, ja tuo sen lautakunnalle tiedoksi viimeistään 31.5.2017 pidettävässä lautakunnan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.