Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-211

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät asiat:

Kajaanin kaupunki on myynyt 18.1.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla Rauta 2 -nimisen kiinteistön, eli Otanmäen Lintuvesialtaan alueen, Otanmäki Mine Oy:lle. Kaupan kohteen pinta-ala on 190 ha. Kauppaan sisältyy Lintuvesialtaan pato ja padolla sijaitsevat lintutornit, kodat ja muut rakennelmat.

Kauppakirjan ehtojen mukaan:

1.Vastuu kaupan kohteella olevan padon käytöstä ja patoturvallisuudesta siirtyy ostajalle.

2.Kajaanin Vesi -liikelaitos on vuonna 2014 jättänyt lupahakemuksen, joka koskee Otanmäen jätevedenpuhdistamon lakkauttamista ja jälkikäyttöä. Ostaja vastaa tämän lupahakemuksen perusteella annetussa lupapäätöksessä toiminnan harjoittajalle määrättävistä velvoitteista, joita voivat olla esimerkiksi näytteenotto, analysointi, virtaamamittaukset, yms. raportointeineen. Ostaja on tietoinen, että Otanmäen lakkautettu jätevedenpuhdistamo toimii Otanmäki–Kajaani -siirtoviemärin Otanmäen jätevedenpumppaamon varoaltaana, jonka mahdollinen hätäylivuoto purkaa jäteveden viereisen ojan kautta kosteikolle ja edelleen lintuvesialtaaseen.

3.Ostaja on tietoinen kaupan kohteeseen kohdistuvasta moottorikelkkauran käyttöoikeussopimuksesta, joka jää voimaan.

4.Ostaja sopii erikseen kauppaan sisältyneiden rakennelmien käytöstä Kajaanin Lintutieteellisen yhdistyksen ja Vuolijoen aluelautakunnan kanssa.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 23.11.2016 ja 14.12.2016 kokouspöytäkirjat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §