Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Oikaisuvaatimus Kuninkaanniementien-Muramaantien hoitokunta Katuvalojen kunnossapidon lopettaminen yksityisteiltä

KAJDno-2017-66

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 30.11.2016 katuvalojen kunnossapidon lopettamiseesta Kuninkaanniementieltä 1.1.2017 alkean. Päätöksessä kaupunki luovuttaisi katuvalaistuksen sähköliittymineen tiekunnalle, mikäli tiekunta ottaa ne vastaan. Kunnossapito- ja käyttökustannukset siirtyvät tiekunnan hoitoon samalla. Tiekunnan ei ole pakko ottaa vastaa katuvalaistusta. Tällöin kaupunki sammuttaa valot ja purkaa valaistuksen pois.

Kuninkaanniementie–Muramaantie -hoitokunta on toimittanut 23.12.2016 päivätyn oikaisuvaatimuksen. Kuninkaanniementie–Muramaantie hoitokunnan oikaisuvaatimuksena on, että kaupunki jatkaa katuvalaistuksen ylläpitoa Kuninkaanniementiellä kuten on hoitanut tähän päivään mennessä.

Perusteluina oikausuvaatimuksessa on, että:

- kaikkia yksityisteitä ei ole kohdeltu tasapuolisesti

- tien vaikutuspiirissa on n. 75 taloutta, joista yli kymmennessä taloudessa on koululaisia

- tiellä on myös paljon kevyttä liikennettä kuten kuntoilijoita

- esittelijän tekstissä on kirjattu väärinkäsitys 'Kuninkaanniementien osalta on ollut myötämielisyyttä valaistuksen siirtämiseksi tiehoitokunnan hallintaan'

- nykyinen valaistus on rakennettu useassa osassa, sähkön syöttö tulee kahdesta pisteestä, joutuisi tekemään kaapelointitöitä, jotta ne voitaisiin yhdistää.

Tiehoitokunta on valmis kokeilemaan valaistuksen vuorokautisten paloaikojen lyhentämistä.

Katuvalojen lopettamisesta pidettiin keskustelutilaisuus 19.4.2016 tiekuntien edustajien kanssa. Keskustelutilaisuuden muistioon on kirjattu, että 'Kuninkaanniementien osalta on tullut myötämielisyyttä valaistuksen siirtymiseen heidän hallintaan'. Keskustelutilaisuuden muistio lähetettiin osanottajille. Keneltäkään ei tullut viestiä tai kommenttia, että muistiossa olisi asiavirheitä tai väärinymmärryksiä. 

Kuninkaanniementiellä ei ole vastaavanlaista läpikulkuliikennettä kuin Pärsänsuontiellä tai Kulunraitti–Suontauksentiellä.

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 ja rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen, p. 044 7100 625 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Jukka Poutiainen Ari Tihisen kannattamana esitti, että oikaisuvaatimus hylätään ja valot jätetään palamaan siten, että ne sammutetaan yön (klo 22–06) ajaksi.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: teknisen johtajan ehdotus JAA ja Jukka Poutiaisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Juutinen Eero, Karjalainen Suvi, Väyrynen Tuula) ja 5 EI-ääntä (Poutiainen Jukka, Tihinen Ari, Patronen Kaija, Haukipuro Airi, Rissanen Helena). Poissa 3 (Krogerus Timo, Leinonen Voitto, Tolonen Iikka).

Puheenjohtaja totesi ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyneen Jukka Poutiaisen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä:

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Faksinumero:  08 6155 2510 
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00