Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Lisämääräalan ostaminen Paltamon seurakunnalta kiinteistöstä Kirkkoniemi 204-410-11-32

KAJDno-2017-226

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Paltamon seurakunnan kanssa määräalan ostamisesta seurakunnan omistamasta tilasta KIRKKONIEMI 205-410-11-32. Kaupunki on antanut tarjouksen kahdesta erilaisesta määräalasta, joista Paltamon seurakunta hyväksyi aiemmin oheisen liitekartan mukaisen vaihtoehdon VE 2. Määräalan kauppahinnaksi oli määritetty 48 000 euroa, eli n. 1500 euroa hehtaari tai 0,15 euroa/m². Määräala koostuu metsämaasta ja Kajaanin kaupungin ylläpitämästä maanläjitysalueesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupan 20.12.2016 ja päätös on lainvoimainen. Paltamon seurakunta on sittemmin päättänyt, että se voi myydä myös aiemman tarjouksen mukaisen vaihtoehdon VE1, joka käsittää kyseisen tilan KIRKKONIEMI 205-410-11-32 koko läjitysalueen sijaintipalstan alueen.

Vaihtoehdon VE1 mukainen kauppahinta on sataneljäkymmentäyksituhatta kahdeksansataa (141 800) euroa. Kajaanin kaupunki on esittänyt, että kauppa voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että kauppahinta voidaan maksaa kahdessa erässä siten, että puolet maksetaan 14 vrk kuluessa kaupanteosta ja loput maksetaan tammikuussa 2018. Kaupunki esitti lisäksi ehtona, että omistusoikeuden määräalaan tulee siirtyä heti kaupanteon yhteydessä. Paltamon seurakunta on hyväksynyt kaupan ehdot muuten, mutta esitti, että omistusoikeuden tulisi siirtyä vasta kauppasumman tultua maksetuksi kokonaisuudessaan. Hallintaoikeus alueeseen siirtyisi kuitenkin kaupassa heti kaupungille.

Aiemmin päätettyy kauppaan verrattuna tarjous VE1 sisältää lisäksi n. 10 ha virkistysalueeksi soveltuvaa metsämaata ja n. 17 ha raakamaaksi luokiteltavissa olevaa maata, jolle voidaan osoittaa rajoitetusti rakentamista. Alue rajoittuu Kajaanin joen rantaan, mutta kyseiset alueet eivät sovellu rakentamiseen liito-oravan reviirin takia. Palstan alueelle lienee mahdollista saada kaavoitettua rajatusti yleiskaavan rakennuspaikkoja niille alueille, joilla liito-oravaa ei esiinny. Käytännössä nämä alueet sijaitsevat rakentamiselle epäsuotuisasti aluetta halkovan voimalinjan ja lentokentäntien läheisyydessä.

Palsta rajoittuu Kajaanin kaupungin omistamiin maihin, joten se parantaa kaupungin omistamien maiden hyötykäyttöä sekä mahdollistaa alueen käytön kuntalaisten virkistyskäyttöön maanläjitystoiminnan loputtua.

Toimivaltadelegointi: Kajaanin kaupungin vuoden 2017 talousarviokirjan kohdan 5.1 mukaan alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kajaanin kaupunki ostaa Paltamon seurakunnalta oheisen liitekartan mukaisen n. 59 ha:n suuruisen määräalan tilasta KIRKKONIEMI                                            205-410-11-32 sadanneljänkymmenenyhdentuhannen kahdeksansadan (141 800) euron kauppahinnasta sekä muuten tarjouksen mukaisin ja normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Kaupanteon yhteydessä Kajaanin kaupungin ja Paltamon seurakunnan välillä 11. helmikuuta 2014 solmittu ostettavan määräalan aluetta koskeva maanvuokrasopimus puretaan päättymään välittömästi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §