Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kaavoituskatsaus 2017

KAJDno-2017-185

Perustelut

Ympäristöteknisellä toimialalla on valmisteltu vuosittainen kaavoituskatsaus (MRL 7 §), jossa esitellään Kainuun liitossa ja Kajaanissa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Katsauksessa esiteltyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä kiireellisiä kaavahankkeita, joista tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja paikallislehdessä. Jos ympäristöteknisen toimialan tiedotuslehti julkaistaan keväällä, kaavoituskatsaus jaetaan sen mukana joka talouteen. 

Vuonna 2017 kaavoituksen pääpaino on edelleen yleiskaavoituksessa ja Kajaanin keskustaajama 2035 -yleiskaavapäivityksessä. Yleiskaavan kaavatyö järjestettiin uudelleen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma aikataulutavoitteineen ja rajauksineen päivitettiin keväällä 2016. Kaavaan liittyvistä selvityksistä valmistui viime vuonna Keskustaajaman kulttuuriympäristön kerrokset, Siltavaihtoehtojen luontoselvitys, Kajaanijoen siltavaihtoehtojen selvityksen päivitys sekä Keskustaajaman arkeologinen inventointi. Kaavaluonnosta on työstetty mm. eri sidos- ja asiantuntijaryhmien kanssa. Kaavassa esitettäväksi siltavaihtoehdoksi kaupunginhallitus linjasi Kruununpuodinmäen sillan. Kaavaluonnos tulee nähtäville alkuvuodesta 2017.

Keskustaajaman aluerajauksen ulkopuolelle jätettyjen Kontiosaari–Kuninkaanniemen sekä Äkälänniemen yleiskaavoitus käynnistyy tänä vuonna. UPM-Kymmene Oyj:n Venäänniemen ranta-asemakaavan luonnos tullee uudelleen nähtäville tänä vuonna.

UPM-Kymmene Oyj:n Kokkosuon tuulivoimahanke on keskeytynyt toimijoiden pyynnöstä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Metsähallitus Laatumaan Piiparinmäen osayleiskaavaehdotuksen keväällä 2016 ja Murtomäen osayleiskaavaehdotuksen loppuvuodesta 2016. Molemmista kaavoista on yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Uusia asemakaavoja ei tule vireille tänä vuonna lukuun ottamatta matkakeskuksen asemakaavaa. Kauppapuiston korttelin asemakaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2016. Kaavan etenemiseen vaikuttavat maankäyttösopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Huparin asemakaavamuutos on keskeytetty. Asema-alueen matkakeskuksen asemakaavoitus käynnistyy, kun päätös matkakeskuksen sijainnista on tehty.

Asemakaavojen asuntovarannon tilanne verrattuna tonttien kysyntään on hyvä tällä hetkellä. Pientalotontteja on kaavoitettu eri puolille kaupunkia mm. Kangasmaastoon, Pohjois-Kättöön sekä Purolaan. Pientalotonttien vaatimat kunnallistekniikan investoinnit toteutetaan tarpeen ja kysynnän mukaan. Keskustassa ja sen lähialueilla on kerrostalotontteja hyvin tarjolla mm. Lunkan korttelissa, Niskantiellä sekä Rajavartiostossa.

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, p. 044 7100 834 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Kaavoituskatsaus on nähtävänä kaupungin Internet-sivuilla  www.kajaani.fi/palvelut/kaavoitus/kaavoituskatsaus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta keskustelee ja merkitsee tiedoksi kaavoituskatsauksen 2017.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §