Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Golf-kentän vuokrasopimuksen jatkaminen, leirintäalueen huoltorakennuksen myyminen ja sen tontin vuokraaminen Kajaanin Golf Oy:lle

KAJDno-2017-227

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on 22.2.1988 vuokrannut Kajaanin Golf Oy:lle n. 44,3 ha alueen golfkenttä alueeksi. Alueen vuokra-aika päättyy vuoden 2017 lopussa. Yhtiön kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisen ehdoista useaan otteeseen vuoden 2016 aikana. Neuvotteluiden tuloksena Kajaanin kaupunki on päätynyt ehdottamaan yhtiölle uuden vuokrasopimuksen solmimista kentän alueesta. Uuden sopimuksen mukainen alue, n. 39 ha, on aiempaa pienempi, koska osa aiemman vuokrasopimuksen mukaisesta alueesta kuuluu asemakaavassa matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeseen. Uuden vuokrasopimuksen mukainen vuokra olisi 75 euroa/ha, kokonaisuudessaan 2925 euroa, joka sidottaisiin elinkustannusindeksiin 1951:10=100. Kentän vuosivuokra on ollut aiemmin vuokrasopimuksen mukaisesti sata (100) markkaa vuodessa eli 16,82 euroa.

Sopimuksen uusimisen yhteydessä kaupunki on esittänyt Kajaanin Golf Oy:lle mahdollisuutta ostaa Kainuunportin leirintäalueen huoltorakennus käytettäväksi golf-kentän toimintojen tukemiseen. Kaupunki on yhtiön kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena alustavasti hyväksynyt huoltorakennuksesta yhtiön 10 000 euron tarjouksen, johon sisältyy myös vesi-, hulevesi- ja viemäriliittymät. Samalla yhtiön on vuokrattava huoltorakennukselle muodostettu tontti 1195,60 euron elinkustannusindeksiin 1906 (1951:10=100) sidotulla vuosivuokralla. Tontin vuosivuokra poikkeaa alueen muiden tonttien vuokratasosta, joka on Lohtajan alueen omakotitontin vuokra n. 0,495 euroa/m² (indeksissä 1906). Vuokra perustuu kaupunginvaltuuston 2.11.1998 § 79 hyväksymään Kajaanin Rauhanyhdistyksen tonttia nro 205-7-10-1 koskevaan periaatteeseen, jonka mukaisesti nyt vuokrattavan tontin (205-12-62-6, 3857 m²) vuokrahinta lasketaan siten, että tarvittavan rakennusoikeuden 200 k-m² osalta lasketaan alueen asemakaavan tehokkuusluvulla 0,30 teoreettinen n. 670 m² tontti, jonka osalta vuokra lasketaan Lohtajan omakotitontin hintatason mukaan ja loppua tonttia (n. 3187 m²) käsitellään teollisuustonttina, jonka osalta vuokra lasketaan Heinisuon teollisuustontin vuokran mukaan. Huoltorakennuksen ylläpitokulut Kajaanin kaupungille ovat olleet n. 1600 -2000 euroa vuodessa sähkön ja veden osalta sekä 4300 euroa pääomakulujen osalta (poistot ja korot) eli yhteensä n. 6000 euroa vuodessa. Rakennuksen tasearvo 31.12.2016 on 30 760 euroa, joten kaupasta aiheutuu luovutustappiota.

Golf-kentän alueen vuokrasopimus alkaisi vuoden 2018 alusta ja päättyisi 31.12.2036. Tontin 205-12-62-6 vuokrasopimus alkaisi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyisi 31.12.2036 eli samaan aikaan kuin kentän vuokrasopimus.

Ehtona huoltorakennuksen kaupalle ja sen tontin vuokraamiselle yhtiö on esittänyt, että kauppahinta muutetaan yhtiölle myönnettäväksi lainaksi, jonka vuosikorko on yksi (1) prosentti. Lainan pääoma ja pääomalle kertynyt korko maksettaisiin lainan takaisinmaksun yhteydessä 30.6.2019. Kajaanin Golf Oy neuvotteluissa lisäksi esittänyt, että sille myönnettäisiin maksuaikaa myös olemassa olevien lainojen osalta. Kaupunki on myöntänyt lainat 30.1.1995 ja niiden ehtoja on muutettu 20.4.2007. Lainojen pääoma on yhteensä 52802,49 euroa ja eräpäivä 30.6.2017. Kaupunki on kentän vuokrausta koskevassa tarjouksessaan esittänyt, että Kajaanin kaupungin yhtiölle myöntämien lainojen maksuaikaa muutettaisiin siten, että lainojen loppupääoma maksetaan takaisin kahdessa yhtä suuressa erässä 30.6. vuosina 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus on hyväksynyt kaupungin esityksen asiassa. Lainojen takaisinmaksuajan muutoksen yhteydessä lienee kohtuullista esittää korkoehdon muuttamista. Korko on nyt sidottu 12 kk euriboriin, joka on tällä hetkellä alle nollan (-0,100; 20.1.2017). Kohtuullista lienee, että korko on vähintään nolla (0) prosenttia.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai jari.sakkinen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki vuokraa Kajaanin Golf Oy:lle golf-kentän alueeksi Syväojanpuistossa sijaitsevan, liitekartassa esitetyn n. 39 ha alueen kiinteistöstä 205-12-9904-1 yhteensä 2925 euron elinkustannusindeksiin 1906 (1950:10=100) sidotulla vuosivuokralla. 

Samalla ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki päättää myydä Kajaanin Golf Oy:lle Kainuun portin entisen leirintäalueen huoltorakennuksen, jonka rakennustunnus on  12-62-4-1 (102762352K) kymmenentuhannen (10 000) euron kauppahinnalla liittymineen (ei sähköliittymää) sekä vuokraa sille tontin 205-12-62-6 yhteensä tuhannensadanyhdeksänkymmenenviiden/60 1195,60 euron elinkustannusindeksiin 1906 (1950:10=100) sidotulla vuosivuokralla. Rakennuksen kauppahinta muutetaan yhtiölle myönnettäväksi lainaksi, jonka vuotuinen korko on yksi (1) prosentti ja jonka pääoma ja sille kertynyt korko maksetaan kokonaisuudessaan 30.6.2019.

Lautakunta esittää lisäksi, että kaupunginhallitus käsittelee lisäksi yhtiölle 30.1.1995 myönnettyjen ja ehdoiltaan 20.4.2007 muutettujen lainojen, joiden pääoma on yhteensä 52802,49 euroa ja eräpäivä 30.6.2017 ehtoja ja esittää kaupunginvaltuustolle niiden maksuehtojen muuttamista siten, että lainat maksetaan takaisin kahdessa yhtä suuressa erässä 30.6.2017 ja 30.6.2018 sekä lisäksi, että samalla muutetaan lainojen korkoehtoa siten, että korko on 12 kk euribor, kuitenkin vähintään nolla (0) prosenttia.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §