Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Alueen vuokraaminen Vimpelin virkistysalueelta uuden sairaalan rakennusaikaiseen kiviaineksen säilytykseen ja murskaukseen (lisäpykälä)

KAJDno-2017-235

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Skanska talonrakennus Oy:n (y-tunnus:1772433-9) edustaja lähestynyt Kajaanin kaupunkia Kainuun uuden sairaalan rakentamiseen liittyvän kiviaineksen murskaus- ja läjitysalueen vuokraamiseksi läheltä Uuden Sairaalan työmaata. Neuvotteluissa Kajaanin kaupungin kanssa on päädytty oheisen liitekartan mukaiseen alueeseen Vimpelinlaakson alueelta. Yhtiö on edellä mainittuun alueeseen ja toimintaan liittyen toimittanut 24.1.2017 Kajaanin kaupungin ympäristöviranomaiselle  kiviaineksen murskaustoimintaan liittyvän meluilmoituksen, johon liittyy 30 päivän valitusaika. Sairaalan työmaan on tarkoitus lähteä käyntiin 6.2.2017 maan leikkauksella, jolloin kiviaineksella tulisi olla jo sijoituspaikka. Ennen kiviaineksen väliaikaista sijoittamista tulisi vuokra-alueen puusto poistaa ja maapohja tasata sekä rakentaa alueelle tarvittavat ajoreitit. 

Alueen vuokraamisen Vimpelin alueelta voidaan katsoa vähentävän työmaaliikenteestä aiheutuvaa ympäristöhaittaa sekä parantavan liikenneturvallisuutta. Lyhyet kiviaineksen siirtomatkat vähentävät myös maanrakennuksen kustannuksia, millä voi olla vaikutusta myös Kajaanin kaupungin rahoitusosuuteen hankkeessa. Hanke lisää itsessään meluhaittoja alueella ja kiviaineksen murskaaminen voi aiheuttaa myös pölyhaittaa erityisesti Palokankaan asukkaille ja muille Vimpelin virkistysalueella liikkuville. Toiminnan aiheuttamia meluhaittoja voidaan kuitenkin vähentää ajoittamalla murskaustoiminta järkevästi. Pölyhaittoja voidaan vähentää kastelemalla murskattavaa kiviaineista, jolloin pöly sitoutuu kosteuteen. Yritys on ilmoittanut varsinaiseen murskaukseen kuluvan alle 50 päivää. Murskaus on tarkoitus suorittaa kevään aikana, kun ulkolämpötila nousee pysyvästi nollan yläpuolelle.

Kaupunki on yhtiön kanssa käydyissä neuvotteluissa esittänyt, että se on valmis vuokraamaan oheisen liitekartan mukaisen n. 4,8 ha:n alueen edellä mainittuun tarkoitukseen neljäntuhannenkolmensadankahdenkymmenen (4320) euron vuosivuokralla. Yhtiö on hyväksynyt kaupungin tarjouksen ja ilmoittanut, että se tarvitsee aluetta n. kahden (2) vuoden ajan. Murskatut lajikkeet on tarkoitus ajaa alueelta pois vuoden 2017 aikana n. 70 %:sesti ja loput lajikkeet vuoden 2019 alkupuolella.

Koska alueen valmistelulla on kiire, on yhtiön kanssa alustavasti sovittu, että alue voidaan valmistella ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, koska se palvelee joka tapauksessa alueen myöhempää jatkokäyttöä mahdollisena lumenkaatopaikkana tai muussa vastaavassa käytössä. Yhtiön tekemän meluilmoituksen 30 päivän valitusaika päättyy 23.2.2017, jonka jälkeen vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa.

Vuokrasopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi maanvuokralain 5. luvun mukaisena muuna maanvuokrasopimuksena. Vuokra on edellä mainittu 4320 euroa vuodessa, alue liitekartan mukainen n. 4,8 ha suuruinen alue ja muissa vuokraehdoissa voidaan rajoittaa alueen käyttö vain edellä mainittuun murskaus- ja läjitystoimintaan. Vuoden 2017 vuokra peritään 30.4.2017 mennessä. Vuoden 2018 huhtikuun 30. päivä peritään vuokra vuokrakauden loppuun saakka. Skanska talonrakennus Oy:lle myönnetään lupa valmistella vuokra-alue sen käytön edellyttämään kuntoon heti, ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Ennen alueella tehtäviä töitä on niistä esitettävä suunnitelmat, jotka kaupungininsinöörin on hyväksyttävä. Alueen valmistelua ja rakentamista valvoo kaupungininsinööri.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Skanska talonrakennus Oy:lle oheisen liitekartan mukaisen n. 4,8 ha suuruisen alueen kahdeksi (2) vuodeksi neljäntuhannenkolmensadankahdenkymmenen 4320 euron vuosivuokralla ja muuten esittelytekstissä mainituin perustein. Skanska talonrakennus Oy:lle myönnetään lupa valmistella vuokra-alue sen käytön edellyttämään kuntoon heti, ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Ennen alueella tehtäviä töitä on niistä esitettävä suunnitelmat, jotka kaupungininsinöörin on hyväksyttävä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.