Ympäristötekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Vuolijoen entisen jätevedenpuhdistamon alueen vuokraaminen

KAJDno-2019-1389

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi on neuvotellut Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry (y-tunnus: 0843522-8) /Jarmo Härmän kanssa Vuolijoella sijaitsevan entisen puhdistamorakennuksen kaupasta. Puhdistamo sijaisee kiinteistöllä 205-416-1-60 osoitteessa Vaalantie 47. Käytöstä poistettu puurunkoinen ja sähkölämmitteinen rakennus on rakennettu vuonna 1986. Jätevedenpuhdistuslaitteet ja -altaat on poistettu rakennuksesta vuonna 2012. Koska rakennus on Kajaanin Veden taseessa, on toimivalta rakennuksen myynnin suhteen laitoksen johtokunnalla. Rakennuksen myynnin edellytyksenä on, että Kajaanin kaupunki vuokraa maa-alueen rakennuksen yhteydessä käytettäväksi. Toimivalta alueen vuokraamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella on ympäristöteknisellä lautakunnalla, kun vuokra-aika on korkeintaan 20 vuotta.

Kaupunki on valmistellut oheisen vuokrasopimusluonnoksen, jonka vuokralainen on alustavasti hyväksynyt. Vuokra-alue sijaitsee kahdella eri kiinteistöllä, kiinteistötunnukset 205-416-1-60 LOKA II ja 205-416-1-133 LOKA III. Vuokra-alueen kokonaispinta-ala on 1668 m², vuokra-aika 1.1.2020–31.12.2039  ja vuokra 150,44 euroa vuodessa elinkustannusindeksiin sidottuna. Vuokra vastaa Vuolijoen alueen asuintontin maanvuokraa. Vuokrasopimus on maanvuokralain 5. luvun mukainen ja vastaa pääosin kaupunginvaltuuston hyväksymän teollisuustontin maanvuokrasopimuspohjaa. Muut vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta vuokrasopimusluonnoksesta ja liitekartasta.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 1668 m² suuruisen alueen Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry:lle (y-tunnus: 0843522-8) tilojen 205-416-1-60 LOKA II ja 205-416-1-133 LOKA III alueilta yhteensä 150,44 euron indeksiin sidotulla vuosivuokralla ja muuten oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin sillä ehdolla, että Kajaanin Veden johtokunta päättää myydä yhdistykselle alueella sijaitsevan vanhan puhdistamorakennuksen. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa päätösten tultua lainvoimaisiksi, kun entistä puhdistamorakennusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettu. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.