Ympäristötekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Suon ennallistaminen kiinteistöllä Raudansuo 205-409-68-0

KAJDno-2019-354

Valmistelija

  • Alpo Härkönen, Metsätalousinsinööri, alpo.harkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on suunnitellut yhteistyössä Metsähallituksen kanssa soiden ennallistamista kunnan eteläosassa. Kajaanin kaupunki omistaa alueella n. 200 ha:n suuruisen erillisen palstan, joka on Raudansuo-nimistä suoaluetta. Raudansuo on pääosin luonnontilainen, mutta sen kautta johdetaan valtaojaa pitkin ympäröivien metsäalueiden ojavesiä. Ojitukset ovat vaikuttaneet Raudansuon vesitaseeseen siten, että suo on kuivempi kuin se olisi luonnontilaisena. Valtaojan varsi on metsittynyt ja lisäksi suon kaakkoiskulmalla on kaupungin omistamaa ojittamatonta kivennäismaalla sijaitsevaa metsäaluetta. Metsäsuunnitelmassa palstan metsäisille kuvioille on esitetty harvennuksia, mutta ennallistettaessa suoaluetta on osa metsäkuvioista hakattava puhtaaksi ja osa käsiteltävä suunnitelman mukaisesti harventamalla. Tämän jälkeen palstan metsät voitaisiin rajata metsätaloudellisen käytön ulkopuolelle.

Ennallistamistoimenpiteisiin kuuluu suon poikki kulkevan valtaojan tukkiminen ja ojituksen muuttaminen siten, että naapurikiinteistöiltä tulevat vedet johdetaan suolle, jolloin suon vesitase palautuu lähelle luonnollista tilannetta ja samalla sen luonnolliset prosessit alkavat toimia. Ennallistaminen vaikuttanee pitkällä tähtäimellä positiivisesti suon valuma-alueen alapuolisen Raudanveden vedenlaatuun ja pienentää samalla vesistön kevättulvien voimakkuutta. Suon luonnollisten prosessien palautuminen vaikuttaa positiivisesti sen toimintaan hiilinieluna, kun suon paksun turvekerroksen hajoaminen hidastuu tai estyy ja toisaalta uuden turpeen muodostuminen suon pinnalla nopeutuu. Ennallistaminen tosin vaikuttanee myös suon metaanin tuoton lisääntymiseen, mistä aiheutuvat kasvihuonepäästöt voivat pienentää suon hiilinieluvaikutusta.

Lisätietoja antaa metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, p. 044 4214 198 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki ennallistaa kiinteistöllä Raudansuo 205-409-68-0 sijaitsevan suon yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Ennallistamisen jälkeen kaupungin metsäsuunnitelmaa päivitetään Raudansuon palstan osalta siten, että mitään metsänhoitotoimenpiteitä palstalla ei sen jälkeen suoriteta.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Metsähallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.